Zapojenie MSP do medzinárodných aktivít

1029

Nová publikácia Regulácia internacionalizácie z pohľadu postavenia MSP v EU a SR poskytuje  ucelený obraz o MSP a ich postavení v rámci expanzie na zahraničný trh. Zároveň poukazuje  na význam internacionalizácie MSP a potrebu zintenzívnenia jej podpory. Primárnym aspektom posúdenia je ekonomické a právne prostredie s ohľadom na internacionalizáciu slovenských MSP pôsobiacich najmä na jednotnom trhu EÚ, kde hlavnú úlohu zohráva zahraničný obchod.