Prieskum kvality podnikateľského prostredia na Slovensku

3192

Keďže kvalita podnikateľského prostredia zásadne ovplyvňuje dlhodobú konkurencieschopnosť a rast každej trhovej ekonomiky, Slovak Business Agency zrealizovala prieskum zameraný na posúdenie kvality podnikateľského prostredia na Slovensku. So svojimi praktickými skúsenosťami a názormi na podnikateľské prostredie sa s nami podelili tí najpovolanejší – zástupcovia slovenských malých a stredných podnikateľov.

Podľa názorov podnikateľov sa podnikateľské prostredie na Slovensku nezlepšuje. V porovnaní s obdobím začatia podnikania pociťuje zhoršenie podnikateľského prostredia na Slovensku každý druhý malý a stredný podnikateľ.  Aj napriek viacerým opatreniam, ktoré mali v posledných rokoch za cieľ zlepšenie podmienok podnikania, je až 65 % podnikateľov nespokojných so súčasnými podmienkami.

Malí a strední podnikatelia zároveň čelia rôznym prekážkam, ktoré negatívne ovplyvňujú fungovanie a ďalší rast ich podnikania. Problém predstavuje najmä častá zmena a  nejednoznačnosť zákonov previazaných s podnikaním (86 %). V praxi to podnikateľom spôsobuje značné ťažkostí pri dodržiavaní platnej legislatívy. Podnikatelia však na tento problém upozorňujú už dlhodobo. Takmer tretina oslovených zástupcov MSP (31 %) si myslí, že sa na Slovensku nedá podnikať bez porušovania zákonov. S podnikaním bez porušovania zákonov majú problém najmä podnikatelia z odvetvia ubytovanie a stravovanie a začínajúci podnikatelia s dĺžkou pôsobenia do 3 rokov. Pozitívnou správou je významne nižší podiel podnikateľov s týmto názorom oproti roku 2010.

Najčastejšími dôvodmi nedodržiavania zákonov pri podnikaní sú najmä ich časté zmeny, ktoré podnikatelia ani nestíhajú sledovať (53 %). Podnikateľom dávajú za pravdu aj štatistiky, pričom ročne sa prijíma takmer 50 novelizácií 15 kľúčových legislatívnych predpisov pre podnikanie. Polovica podnikateľov má problém s dodržiavaním platných zákonov kvôli ich nejednoznačnosti alebo nevedia určiť, aké zákony a predpisy sa konkrétne dotýkajú ich podnikania.

Novoprijatá legislatíva zároveň spôsobuje zvyšovanie výdavkov MSP. Viac ako polovica podnikateľov (52 %) zaznamenala navýšenie výdavkov firmy z dôvodu nutnosti implementácie legislatívnych zmien v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR).

Napriek tomu, že sa malí a strední podnikatelia sťažujú na častú zmenu zákonov, ich nejednoznačnosť a nedostatočnú konzultáciu s podnikateľmi pri návrhoch zmien, v procese prípravy zákonov sú malé a stredné podniky na Slovensku pomerne pasívne. Do prípravy návrhov zmien zákonov podnikateľského prostredia sa vôbec nezapája osem z desiatich oslovených MSP. Podnikatelia najčastejšie argumentujú nedostatkom času pri vysokej frekvencii návrhov zmien (37 %) a nedostatočnými odbornými znalosťami, ktoré sú pri participácii na príprave právnych predpisov potrebné (26 %).

Až tri štvrtiny zástupcov MSP v prieskume uviedlo, že majú čoraz vážnejší problém s dostupnosťou a kvalitou pracovnej sily. Problém pociťujú najmä podnikatelia v odvetviach ako ubytovanie a stravovanie alebo v priemysle. Za nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov podnikatelia vidia najmä odliv pracovnej sily zo Slovenska (54 %), neuspokojivý vzdelávací systém (42 %), ktorý nereflektuje súčasne potreby trhu práce, a nízku úroveň celoživotného vzdelávania (30 %).

Oslovení podnikatelia zároveň poukazujú aj na dlhodobé problémy slovenského podnikateľského prostredia, ako napr. vymožiteľnosť práva súdnou cestou (69 %) alebo korupcia (68 %). U malých a stredných podnikateľov sú tiež problémom rôzne zásahy štátu do ich podnikania. Najčastejšie sa jedná o zásahy štátu v oblasti regulácie pracovno-právnych vzťahov (65 %), regulácie cien tovarov a služieb (51 %) alebo v oblasti ochrany životného prostredia (47 %).

O to pozitívnejšie vyznievajú plány malých a stredných podnikateľov na najbližšie obdobie, ktoré naznačujú ďalší rozvoj firiem. Tretina oslovených MSP plánuje nábor nových zamestnancov a nákup nových strojov. Viac ako štvrtina (27 %) podnikateľov má v pláne realizovať zmeny v oblasti zintenzívnenia marketingových aktivít a lepšej propagácie svojich výrobkov a služieb.

Ďalšie názory a hodnotenia kvality podnikateľského prostredia na Slovensku nájdete v samostatnej správe z prieskumu.