Rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku

1541

Sociálna ekonomika patrí medzi sektory národného hospodárstva, ktoré sú významné aj z hľadiska perspektívy regionálneho rozvoja. Zameranie na zamestnávanie znevýhodnených alebo zraniteľných osôb spolu so sociálnou integráciou ich činí významnými prispievateľmi k celkovej sociálnej súdržnosti a inklúzií. Z tohto hľadiska sú aj kľúčovými aktérmi podpory zamestnávania najzraniteľnejších skupín v spoločnosti.

V roku 2018 bol na Slovensku prijatý zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý okrem iného upravuje subjekty sociálnej ekonomiky, ako aj poskytovanie podpory v širšom priestore sociálnej ekonomiky. Taktiež upravuje aj nástroje, ktoré majú slúžiť na zamedzenie zneužívania verejnej podpory. Jasný súbor pravidiel a nástrojov na podporu sociálnych podnikov napomáha k vzniku a rozvoju sociálnych podnikov a podnecuje príležitosti v oblasti sociálneho podnikania.

Kontinuálne od prijatia predmetného zákona narastá záujem o sociálne podnikanie, o ktorom svedčí aj počet registrovaných sociálnych podnikov na Slovensku (je ich už viac ako 400 registrovaných subjektov). Registrácia im umožňuje využívať plné výhody sociálneho podnikania, a zároveň napomáha k dosiahnutiu finančnej udržateľnosti.

Od prijatia zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikov došlo k viacerým podstatným zmenám. Tieto zmeny sa týkajú nielen legislatívy ako takej, ale bol zaznamenaný aj  rozvoj podporného prostredia, ktorý je rozhodujúci pre ďalší rozvoj celého sektora do budúcna. V poslednom období bol zaznamenaný aj dynamický nárast v počte registrovaných sociálnych podnikov, ako aj pokrok v podpornom ekosystéme sociálnych podnikov. Napriek tomu pretrvávajú určité bariéry a potreby sociálnych podnikov pre úspešné fungovanie a udržanie na trhu. Na vývojový trend vplýva v posledných dvoch rokoch aj zvýšený záujem obcí o sociálne podnikanie. Zvýšený záujem o registráciu obecných RSP čiastočne vysvetľuje vývoj pandémie COVID-19 a viaceré pozastavené nástroje aktívnej politiky trhu práce.

Sociálne podniky, podobne ako ostatné podniky, čelia bariéram v rôznych oblastiach, ktoré sú v kontexte sociálneho podnikania posilnené o špecifické oblasti. Táto skutočnosť vyplýva z charakteru podnikania, ako aj z tzv. znevýhodneného postavenia na trhu práce v dôsledku zníženej produktivity (napr. v prípade integračných sociálnych podnikov).

Dopady pandémie COVID-19 sa premietli aj do ekonomickej výkonnosti sektora MSP, vrátane sociálnych podnikov. Na druhej strane priniesla pre sociálne podniky viaceré príležitosti, ale aj výzvy do budúcna. Súčasné obdobie, v ktorom dochádza k prechodu na udržateľnejšie hospodárstva, vytvára príležitosť pre modely sociálneho podnikania a sociálne inovácie. To znamená, že existuje priestor na to, aby dosiahli svoj potenciál a tým napomáhali k dosahovaniu cieľov v oblasti udržateľného rozvoja.

Príklady dobrej praxe poukazujú, že podnikanie a vytváranie pozitívneho sociálneho vplyvu je zlučiteľné, resp. neoddeliteľne prepojené. Z tohto hľadiska môžu byť inšpiratívne nielen pre iné sociálne podniky, ale aj pre tvorbu ďalšieho rozvoja podporného prostredia.

analýzy  vyplynulo niekoľko základných faktorov, ktoré môžu byť rozhodujúce pre ďalší rozvoj. Taktiež realizované okrúhle stoly a  rozhovory so sociálnymi podnikmi a expertami v oblasti sociálnej ekonomiky poukázali na  špecifické predpoklady, ktoré by mali viesť k rovnováhe medzi dosahovaním finančnej udržateľnosti a pozitívnym sociálnym vplyvom.