Správa o stave MSP na Slovensku v roku 2018

1900

Podnikateľský sektor sa v roku 2018 vyvíjal v podmienkach relatívne vysokého tempa ekonomického rastu, ktorý sa premietol aj do priaznivého vývoja ekonomických ukazovateľov MSP (najmä vývoja pridanej hodnoty, hrubej produkcie a zisku pred zdanením). Na druhej strane však investičná aktivita malých a stredných podnikov nenadviazala na pozitívny trend zaznamenaný v posledných rokoch. Správa o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v roku 2018 obsahuje zistenia vyplývajúce zo systematického monitorovania a výskumu malého a stredného podnikania.

Podpora MSP sa v uplynulom roku uskutočňovala predovšetkým zo zdrojov štrukturálnych fondov Európskej únie vo forme grantov (35%) a tiež zo zdrojov štátneho rozpočtu (19,7%). Významnou pozitívnou skutočnosťou je, že v roku 2018 sa objem celkovej pomoci určenej pre MSP (686 846 194 Eur) priblížil k hodnote spred dvoch rokov (viac v časti Podporné programy, opatrenia a iniciatívy vo väzbe na MSP).

Veľká pozornosť bola venovaná  prijatiu a zmene viacerých významných legislatívnych predpisov podporujúcich podnikanie MSP, medzi ktoré možno zaradiť nový zákon proti byrokracii, rozsiahlu novelu katastrálneho zákona, taktiež aj nové zákony upravujúce poskytovanie dotácií a podpôr, ktoré rozšírili rady prijímateľov podpory o fyzické osoby – podnikateľov, čím sa vytvoril priestor aj pre mikropodniky. Okrem uvedených pozitívnych zmien, sme narazili aj na novelizáciu zákonov, ktoré rozširujú už existujúce povinnosti podnikateľom.

Správe o stave malého a stredného podnikania sú prezentované aj výsledky Centra lepšej regulácie  a ich snahy o zlepšenie legislatívnych podmienok podnikania MSP na Slovensku. Aj v roku 2018 pretrvával trend nedostatočnej kvantifikácie vplyvov a nákladov legislatívnych zmien s dopadom na MSP, pričom len v 22 materiáloch  z počtu 143 boli vyčíslené náklady spojené s reguláciou.  Priestor na zníženie regulačnej záťaže vidí CLR v nasledovných oblastiach: lepšia regulácia pre MSP, pracovné právo a zamestnávanie, dane a účtovníctvo, obchodné právo, nadmerná byrokracia a právna neistota. Priestor na prezentáciu návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia dostali aj iné organizácie, ktoré navrhujú odstrániť množstvo jednotlivých dielčích nedostatkov ukrývajúcich sa v právnych predpisoch (viac v časti Legislatívny vývoj a návrhy na zníženie regulačnej záťaže).