Kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku stále stagnuje

1483

O zhoršovaní stavu podnikateľského prostredia na Slovensku sa diskutuje už dlhšiu dobu. Podnikatelia často bojujú s pocitom, že štát namiesto väčšej podpory im do cesty stavia prekážky. Slovak Business Agency uskutočnila prieskum zameraný na získanie názoru podnikateľov na kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku.

Výsledky prieskumu hovoria jasnou rečou a nepotešia. Až 65 % dotazovaných podnikateľov je nespokojných so súčasnými podmienkami podnikania. Najčastejšia príčina nespokojnosti pramení z príliš častých legislatívnych zmien čo často spôsobuje neschopnosť podnikateľov dodržiavať platné zákony (30,5 %) a taktiež z nejednoznačnosti zákonov týkajúcich sa podnikania (86 %).

Napriek kritike podnikateľov sa do procesu tvorby legislatívy zapája len 20 % MSP. Podnikatelia uvádzajú ako hlavnú príčinu vysokú frekvenciu zmien, do ktorej sa aj kvôli vysokému pracovnému tempu nestíhajú zapojiť.

Prieskum poukázal aj na čoraz väčší problém podnikov na Slovensku pri hľadaní a získavaní kvalifikovanej pracovnej sily. Najviac to pociťujú podniky pôsobiace v ubytovacom a stravovacom odvetí. Ako hlavnú príčinu podnikatelia označili dlhodobý odliv pracovnej sily z krajiny (53,9 %) a zle nastavený vzdelávací systém na Slovensku (42,3 %).

Nové nebolo ani zistenie o vysokej byrokratickej a administratívnej záťaži, s ktorou zápasia podnikatelia na Slovensku.  V prieskume označili Finančnú správu (53 %), Štatistický úrad SR (49 %) a Sociálnu poisťovňu (46 %) ako inštitúcie najčastejšie požadujúce rozsiahle a neprehľadné podania.

Podnikatelia sa v prieskume podelili aj o svoje plány do budúcna, kde väčšina má ambíciu nájsť nových zamestnancov a tiež modernizovať podnik nákupmi nových zariadení. Okrem iného si podniky  uvedomujú čoraz väčšiu potrebu silného, dobre cieleného marketingu a plánujú sa mu venovať viac čím by mali posilniť svoju pozíciu na trhu.

Viac o výsledkoch prieskumu nájdete aj na: https://e.dennikn.sk/1683297/podnikat-na-slovensku-bez-porusovania-zakonov-to-takmer-nejde/?ref=tit