Slovensko dosahuje najvyšší podiel rýchlorastúcich podnikov spomedzi V4

2301

Rýchlorastúce inovatívne firmy zo Slovenska sa pravidelne umiestňujú v rôznych prestížnych medzinárodných rebríčkoch, ktoré vyhodnocujú najrýchlejšie sa rozvíjajúce podniky v európskom alebo celosvetovom kontexte.  Slovak Business Agency sa v najnovšej analýze podrobne pozrela na charakteristiku rýchlorastúcich podnikov na Slovensku.

O význame a pozitívnych dopadoch rýchlorastúcich podnikov na rast zamestnanosti, hospodársky a spoločenský rozvoj už v súčasnosti nemožno pochybovať. Napriek tomu je na Slovensku problematika rýchlorastúcich podnikov a ich podpora len okrajovou témou. Ďalším paradoxom je, že z medzinárodného hľadiska možno Slovensko zaradiť do skupiny krajín EÚ s nadpriemerným podielom rýchlorastúcich podnikov na všetkých aktívnych podnikoch. Slovensko zároveň dosahuje najvyšší podiel spomedzi všetkých krajín V4.

Na základe najaktuálnejších údajov o tržbách za rok 2018 sme boli schopní identifikovať 3093 rýchlorastúcich podnikov na Slovensku, ktoré spĺňajú kritérium minimálneho medziročného rastu tržieb 10 % počas obdobia troch po sebe nasledujúcich rokov, t. j. v rokoch 2015 až 2018. Z celkového počtu aktívnych podnikateľských subjektov na Slovensku s 10 a viac zamestnancami tvoria rýchlorastúce podniky 17 %.

95 % rýchlorastúcich podnikov na Slovensku patrí do veľkostnej kategórie MSP. Zvyšných 5 % tvoria veľké podniky s 250 a viac zamestnancami. Podniky s rýchlym rastom boli identifikované vo všetkých hlavných odvetviach hospodárstva. Slovensko je charakteristické vysokým podielom rýchlorastúcich firiem medzi aktívnymi podnikmi v odvetví priemyslu (21 %). Nižší podiel rýchlorastúcich podnikov v službách je výsledkom najmä nedostatočnej rozvinutosti tohto sektora na Slovensku, čo vytvára priestor na jeho ďalší rozvoj a vznik nových podnikov s vysokým rastom. Napriek všeobecnej predstave o rýchlorastúcich podnikoch ako zástupcoch high-tech odvetví sú rýchlorastúce podniky na Slovensku menej zastúpené v high-tech sektoroch.

Rýchlorastúce podniky sú lokalizované prevažne na západnom Slovensku. V roku 2018 mal takmer každý tretí rýchlorastúci podnik svoje sídlo v Bratislavskom kraji. Podniky s rýchlym rastom sa vo väčšej miere koncentrujú v krajských mestách. Špecifické postavenie má hlavné mesto Bratislava, kde sídlil približne každý štvrtý rýchlorastúci podnik na Slovensku.

Prevažná časť (88 %) rýchlorastúcich podnikov na Slovensku podnikala prostredníctvom právnej formy spoločností s ručením obmedzeným. S nárastom tržieb dochádza k postupnému zvyšovaniu podielu akciových spoločností na úkor spoločností s ručením obmedzeným. Približne dve tretiny rýchlorastúcich podnikov sa nachádzali v súkromnom tuzemskom vlastníctve. Vyššiu dynamiku nárastu tržieb však vykazujú firmy, ktoré sú v medzinárodnom alebo výhradne zahraničným vlastníctve.

Rýchlorastúce podniky sú často označované ako mladšie, resp. začínajúce inovatívne firmy, no skutočnosť je iná. Rýchlorastúce podniky na Slovensku nie sú mladé. Ich priemerný vek dosahuje 15 rokov, čo je len o 1 rok menej ako v prípade všetkých aktívnych podnikov.

Dôležitosť rýchlorastúcich podnikov pre hospodárstvo Slovenska možno sledovať aj na náraste tržieb. Medzi rokom 2015 a 2018 sa medián tržieb v skupine rýchlorastúcich podnikov zvýšil o 79 %. Naopak, v prípade všetkých aktívnych podnikov s 10 a viac zamestnancami došlo v rovnakom období k zníženiu mediánu tržieb o 2 %. Zároveň dochádza k postupnému nárastu podielu tržieb rýchlorastúcich podnikov na celkových tržbách všetkých aktívnych firiem z 20 % v roku 2015 na 30 % v roku 2018. Rýchlorastúce podniky okrem toho dosahujú vyššiu rentabilitu tržieb. To znamená, že dokážu premeniť väčšiu časť tržieb na zisk ako ostatné aktívne podnikateľské subjekty na Slovensku. Medzi rýchlorastúcimi podnikmi bol zároveň zaznamenaný vyšší podiel ziskových firiem.

Rýchly rast podnikov na Slovensku však nebol umelo podporovaný rôznymi formami verejnej podpory. Nízky záujem o rýchlorastúce podniky sa prirodzene prejavuje aj na nedostatočnej verejnej podpore, ktorá by bola špecificky zameraná pre túto skupinu firiem. Podľa údajov z portálu na evidenciu a monitorovanie pomoci je verejná podpora v prípade rýchlorastúcich podnikov využívaná približne v rovnakej miere ako u ostatných firiem na Slovensku.

V roku 2018 sme okrem toho na Slovensku identifikovali 195 gaziel, čiže mladých rýchlorastúcich podnikov, ktoré nie sú staršie ako 5 rokov. Gazely tvorili 6 % zo všetkých rýchlorastúcich podnikov na Slovensku a 1 % z celkového počtu aktívnych firiem s 10 a viac zamestnancami.

Ďalšie charakteristiky a zaujímavosti o rýchlorastúcich podnikoch na Slovensku nájdete v našej analýze Rýchlorastúce podniky na Slovensku.