Prijaté opatrenia pre podnikateľov v období krízovej situácie COVID -19

1573

V našom novom informačnom materiáli sa môžu podnikatelia oboznámiť s opatreniami, ktoré boli prijaté na zmiernenie negatívnych dopadov na ich podnikanie spôsobených aktuálnou pandemickou situáciou. Dokument obsahuje prehľad novoprijatých zákonov a ďalších záväzných právnych predpisov upravujúcich opatrenia pre podnikateľov. Zároveň uvádzame opatrenia prijaté niektorými inštitúciami, ktoré sa snažia podnikateľom v tejto neľahkej situácií pomôcť.

Zmienené opatrenia boli prijaté v nasledovných oblastiach:

  • DANE: daň z príjmov, daňové priznania, preddavky na daň, daňová strata, DPH, daň z motorových vozidiel, lehoty v oblasti účtovníctva
  • PODPORA ZAMESTNANOSTI: nemocenské, OČR, ošetrovné, preplatenie časti mzdy zamestnanca, príspevky pre firmy a SZČO pri poklese tržieb odklad odvodov, odklad príspevkov na DDS, projekt udržania prac. miesta, administratíva
  • BOZP: zúženie povinností zamestnávateľa, obmedzenie vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok, obmedzenie posudzovania zdravotného stavu u niektorých fyzických osôb, rozšírenie liberačných dôvodov
  • SÚDNE KONANIA: obmedzenie plynutia lehôt, neverejné pojednávania, predĺženie lehoty na podanie návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, rozhodovanie per rollam, zákaz výkonu záložného práva, zákaz výkonu dražby
  • V PÔSOBNOSTI MV SR: živnosť, doklady, pobyt cudzincov z 3. krajín
  • NEPRIAMA FINANČNÁ POMOC: odklad splátok úverov, bankové záruky opatrenia EXIMBANKY, opatrenia SZRB, SIH antikorona záruka
  • PODPORA EÚ: priame granty, daňové zvýhodnenia, štátne záruky, bankové pôžičky, dotované úrokové sadzby