Ako sa podľa podnikateľov darí Slovensku uplatňovať princípy Small Business Act?

1574

Malé a stredné podniky sú nevyhnutnou súčasťou ekonomiky každého vyspelého štátu. Okrem členských štátov EÚ si túto skutočnosť uvedomuje aj Európska Komisia, ktorá ešte v roku 2008 vypracovala iniciatívu s názvom „Small Business Act“ resp. Zákon o malých podnikoch. Iniciatívou došlo k uznaniu centrálnej úlohy MSP v ekonomike EÚ a jej cieľom je tvorba priaznivých podmienok pre rast a rozvoj MSP. Iniciatíva obsahuje 10 základných princípov, ktoré pravidelne monitorujeme a zisťujeme tak aktuálny stav v napĺňaní cieľov, ktoré Komisia zadefinovala. Za účelom zistenia postojov MSP k vývoju v oblasti uplatňovania princípov iniciatívy Small Business Act zrealizovala Slovak Business Agency prieskum, ktorý sa uskutočnil v mesiacoch január až február 2020 – t. j.  v období pred prijatím opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

V priebehu uplynulých 12 mesiacov nezaznamenalo zlepšenie podmienok na podnikanie až 81,2 % slovenských MSP. Takmer polovica (45,5 %) podnikateľov uviedla ako faktor, ktorý najpozitívnejšie vplýval na ich podnikateľskú činnosť kúpyschopnosť dopytu.

Zlepšenie podľa podnikateľov nenastalo ani v oblasti druhej šance, ku ktorej sa nevedelo vyjadriť 62,9 % podnikateľov a 29,3 % podnikateľov priamo označilo, že nezaznamenali žiadnu zmenu. Za najzávažnejšie prekážky pri znovuzačatí podnikania považujú podnikatelia legislatívnu náročnosť a náklady súvisiace s opätovným rozbehom podnikania. V rámci princípu najskôr myslieť v malom, ktorého predmetom skúmania bola spokojnosť s prístupom verejnej správy k potrebám a záujmom MSP, vyjadrilo 46,9 % podnikateľov spokojnosť, 41,4 % nespokojnosť. Podnikatelia negatívne vnímajú hlavne vývoj v oblasti regulačnej záťaže, ktorá sa podľa 61,0 % podnikateľov za uplynulých 12 mesiacov zvýšila. Väčšina podnikateľov nezaznamenala v priebehu posledných 12 mesiacov zmeny ani v oblasti ústretovej verejnej správy – predovšetkým v oblasti elektronickej komunikácie, on-line prístupu do verejných registrov a lehôt na vybavovanie žiadostí. Spomedzi podnikateľov, ktorí zaznamenali zmenu však došlo v uvedených oblastiach skôr k zlepšeniu ako zhoršeniu. Podnikatelia vnímali pozitívne hlavne úroveň elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej a štátnej správy, pričom za veľmi dobrú a dostatočnú ju označilo 63,2 % podnikateľov. V oblasti štátnej pomoci a verejného obstarávania vyjadrilo nespokojnosť s dostupnosťou finančných zdrojov z podporných programov 53,6 % podnikateľov, ktorí ich označili za nedostatočné. Čo sa týka verejného obstarávania, podľa podnikateľov je najväčším problémom zapájania sa MSP do procesu verejného obstarávania administratívna náročnosť, ktorú označila takmer polovica respondentov. Výrazný posun nezaznamenali podnikatelia ani v oblasti prístupu k financovaniu – 53,8 % podnikateľov uviedlo, že zlepšenie nezaznamenalo a 25,2 % na otázku nevedelo odpovedať. Podľa podnikateľov vplývala na finančnú situáciu v podnikaní za posledných 12 mesiacov najviac sezónnosť, konkurencia a interné zdroje financovania.

V oblasti prieniku na jednotný trh EÚ slovenské MSP naďalej zaostávajú. Podľa výsledkov prieskumu až 75,2 % podnikateľov nerealizovalo v priebehu jedného roka žiadne zahranično-obchodné aktivity v krajinách EÚ. Medzi dlhodobo silné stránky slovenských MSP nemožno zaradiť ani zručnosti a inovácie, čo potvrdzuje nielen Európska komisia, ale aj prieskum. Takmer dve tretiny (61,6 %) podnikateľov nerealizovalo v uplynulých 12 mesiacoch žiadne inovačné aktivity. Obdobne ako v prípade inovácií, ani v oblasti životného prostredia nebolo podľa výsledkov prieskumu zaznamenané výrazné zlepšenie. Spomedzi oslovených podnikateľov realizovala environmentálne zodpovedné opatrenia vo svojom podnikaní len približne tretina (31,4 %) podnikateľov. Internacionalizácia obchodných aktivít na trhy mimo jednotného trhu EÚ je pre slovenské MSP podľa prieskumu výrazne väčším problémom ako prienik na jednotný trh. Až 86,1 % podnikateľov uviedlo, že v priebehu uplynulých 12 mesiacov nerealizovali obchodné aktivity mimo krajín EÚ a ani nad touto možnosťou neuvažujú.

Podrobnejšie výsledky prieskumu uvádzame v priloženej kompletnej správe z prieskumu.