AKTUALIZÁCIA prijatých opatrení pre podnikateľov v období krízovej situácie COVID 19

1588

V našom dokumente, ktorý sme pripravili v spolupráci s Centrom lepšej regulácie predkladáme podnikateľom:

V aktualizovanej verzii informačného materiálu sa môžu podnikatelia oboznámiť s opatreniami, ktoré boli prijaté na zmiernenie negatívnych dopadov na ich podnikanie spôsobených aktuálnou pandemickou situáciou.

Dokument obsahuje prehľad novoprijatých zákonov a ďalších záväzných právnych predpisov upravujúcich opatrenia pre podnikateľov. Zároveň uvádzame opatrenia prijaté vybranými inštitúciami, ktoré sa snažia podnikateľom v tejto neľahkej situácií pomôcť.

Zmienené opatrenia boli prijaté v nasledovných oblastiach:

  • PODPORA ZAMESTNANOSTI: opatrenia pre podporu zamestnanosti, príspevok na mzdu zamestnancov povinne uzavretej prevádzky, príspevok na mzdu zamestnancov obmedzenej prevádzke, príspevok pre SZČO podľa % poklesu tržieb, príspevok pre SZČO a 1-osobové s.r.o. na náhradu straty príjmu, SOS dotácia pre SZČO, odklad platby odvodov, odpustenie platby sociálnych odvodov, odklad platby príspevkov na DDS, odpustenie platby príspevkov na DDS, pandemické ošetrovné, pandemické nemocenské, opatrenia v rámci Zákonníka práce
  • DANE, CLÁ a ÚČTOVNÍCTVO: odklad daňového priznania a platby dane, preplatky, nedoplatky, odpočet daňovej straty, výhodnejšie platenie preddavkov na daň z príjmov, odklad platenia preddavkov na daň z príjmov, poukázanie 2 % z dane z príjmov, lehoty, konania a sankcie, DPH, daň z motorových vozidiel, miestne dane a miestny poplatok, spotrebné dane, clo, eKasa
  • NEPRIAMA FINANČNÁ POMOC: odklad splátok úveru, odklad splátok leasingu, EXIMBANKA, Slovenská záručná a rozvojová banka, Slovak investment holding, banková záruka štátu, bonifikácia úroku
  • SÚDNE A ÚRADNÉ KONANIA: skrátenie lehoty na pozastavenie živnosti, lehoty a liberalizácia plnenia niektorých povinností, opatrenia v súdnych konaniach, dočasná ochrana podnikateľov a ochrana nájomcov, osvedčenia, doklady, evidencia vozidiel
  • BOZP A PZS: zúženie povinností a predĺženie lehôt, obmedzenie činnosti PZS a posudzovania zdravotného stavu
  • PODPORA EÚ: bankovníctvo, štátna pomoc