Dlhoročné skúsenosti seniorov v podnikaní je potrebné využiť v praxi

1633

Seniorom podnikateľom sa venuje čoraz väčšia pozornosť, vyplýva z analýzy SBA. Jedným z dôvodov rastúceho záujmu sú prebiehajúce demografické zmeny v spoločnosti. Podnikanie môže predstavovať  pre osoby vo vyššom veku udržateľný spôsob, akým môžu zabezpečiť dosiahnutie vyváženia individuálneho uspokojenia (v zmysle kontinuity v pracovnom živote aj v čase odchodu do dôchodku) a na druhej strane udržiavať a rozvíjať networking a dlhoročné zručnosti, ako aj možnosť prenášať svoje vedomosti a zručnosti na ďalšie generácie.

V podmienkach SR je starnutie populácie dokonca rýchlejšie ako v prípade iných európskych krajín. Z dostupných prognóz vyplýva, že Slovensko patrí medzi tri najrýchlejšie starnúce krajiny v EÚ (okrem Slovenska aj Portugalsko a Španielsko). Podľa prognózy Eurostatu sa odhaduje, že pokým v roku 2018 pripadalo na 100 osôb v produktívnom veku 22,5 osoby v poproduktívnom veku, v roku 2060 bude na rovnaký počet osôb v produktívnom veku pripadať viac ako 50 osôb v poproduktívnom veku.

Práve rastúca časť starnúcej populácie sa považuje za potenciálne kľúčový zdroj ďalšieho ekonomického rozvoja. Ak sa zameriame na prognózu vývoja populácie vo veku 55 a viac rokov súčasné prognózy Eurostatu hovoria, že kým v roku 2018 žilo na Slovensku približne 1 570 000 osôb v sledovanom veku, tento počet 55 a viac ročných do roku 2050 bude pravdepodobne na úrovni 2 200 000 osôb.

V podmienkach SR platí nepriama úmera – s rastúcim vekom klesá podnikateľská aktivita obyvateľstva. Táto vývojová tendencia platí aj v prípade začínajúcich podnikateľov. Veková štruktúra aktívnych FO – podnikateľov zodpovedá aktuálnym trendom týkajúcich sa prehlbovaniu medzery v podnikaní, keďže menej osôb vo veku nad 55 rokov v súčasnosti začína podnikať (v porovnaní s ostatnými vekovými kategóriami). Regionálna štruktúra vekových kategórií zodpovedá výsledkom indexu etablovanosti, ktorý poukázal na to, že skupina seniorov dosahuje v regiónoch vyššiu mieru etablovanosti v porovnaní s mladými. Z výsledkov možno konštatovať, že seniori majú reálny demografický a ekonomický potenciál. Nízka úroveň realizovaných opatrení na podporu podnikania spolu s relatívne nízko mierou vybudovanej infraštruktúry na podporu začatia podnikania seniorov zodpovedá súčasným politickým opatreniam, ktoré sa primárne zameriavajú najmä na podporu mladých podnikateľov a start-upy.

SWOT analýza kompletizuje poznatky posudzovanej východiskovej analýzy v oblasti potenciálneho rozvoja podnikateľskej aktivity seniorov. Významnou silnou stránkou sú „spillover efekty“ v oblasti transferu know-how a networkingu.

Prijatie najlepších postupov, ktoré reflektujú zapájanie seniorov do podnikateľskej aktivity na úrovni EÚ, by malo smerovať k zlepšeniu využitia potenciálu seniorov podnikateľov na národnej úrovni. Oblasťou záujmu v tomto smere je najmä zvýšiť zapojenie seniorov do aktívnej pracovnej sily aj po dosiahnutí dôchodkového alebo preddôchodkového veku. Preto sa podnikanie v seniorskom veku spravidla vzťahuje na osoby vo veku nad 50 rokov, ktorí majú v úmysle založiť podnik, sú v procese vytvárania podnikania alebo si založili podnik.

Na základe realizovaných rozhovorov bolo poukázané na osvedčené dlhoročné skúsenosti v podnikaní, ktoré môžu slúžiť ako príklad dobrej praxi v oblasti prenosu know-how. Zároveň bolo zachytené ako by mohla súčasná situácia s pandémiou COVID-19 ovplyvniť budúce rozhodnutia seniorov v obdobnom procese rozhodovania v otázke, či budú pokračovať v podnikateľských aktivitách aj do budúcna.