Podnikatelia sú v otázke nedeľného predaja opatrní

914

Zdroj: Canva

Zákaz maloobchodného predaja v nedeľu je široko diskutovanou témou už niekoľko rokov. Diskusii o tejto téme však chýbajú komplexné argumenty a stretávame sa skôr s emocionálnou diskusiou, či už z jednej alebo druhej názorovej skupiny. Kým zástancovia zákazu nedeľného predaja argumentujú potrebou väčšej ochrany zamestnancov, odporcovia tohto zákazu argumentujú katastrofickými scenármi vývoja maloobchodu.

Pravdou je, že úplný zákaz nedeľného predaja je v Európe (ale i vo svete) skôr výnimkou. Aj krajiny s veľkými obmedzeniami nedeľného predaja disponujú širokými výnimkami, ktoré ale v aplikačnej praxi prinášajú množstvo problémov. Slovensko by sa v prípade zákazu nedeľného predaja muselo vydať práve cestou rozsiahlych výnimiek, ktoré by mohli spôsobiť viaceré problémy, ktoré sú z iných krajín známe.

Zákaz nedeľného predaja vo všeobecnosti neviedol k dramatickým zmenám či už v spotrebe alebo zamestnanosti v maloobchode. Empirické štúdie zo sveta sa zameriavajú práve na hodnotenie zamestnanosti a konštatujú skôr nárast po uvoľnení opatrení ako jednoznačný pokles zamestnanosti v maloobchode po zavedení takýchto opatrení. Aj táto analýza potvrdzuje zistenia, že obmedzenie nedeľného predaja v Maďarsku či Poľsku nemalo na spotrebu významnejší vplyv. Avšak napriek tomu ide o deformáciu podnikateľského prostredia, ktorá spôsobuje zmenu motivácií jednotlivých ekonomických agentov (podnikateľov) v rámci systému.

Z analýzy tiež vyplýva, že obmedzovanie nedeľného predaja nemalo za následok pokles celkových tržieb či v Poľsku ale i Maďarsku. Index tržieb sa nezhoršil ani na Slovensku po zavedení zákazu predaja počas sviatkov. Avšak ukazuje sa, že aj keď v prípade celkových tržieb sa nemusí prejaviť pokles, takéto rozhodnutie deformuje trh. Slovenský maloobchodný trh sa v posledných rokoch vplyvom rôznych regulácií stáva čoraz koncentrovanejší a malí hráči z neho postupne vypadávajú. Znižuje sa celkový počet podnikateľských jednotiek v jednotlivých sektoroch maloobchodu.  Tento vývoj je aj na základe rozhovorov s podnikateľmi spôsobený zvyšovaním mzdových nárokov a to aj zásahmi zo strany vlády v predošlých rokoch. Práve zákaz predaja v nedeľu by časť malých obchodníkov mohol pripraviť o kľúčovú konkurenčnú výhodu, ktorá im ešte ostala.

Súčasťou analýzy je aj prieskum medzi slovenskými podnikateľmi – maloobchodníkmi. Väčšina z oslovených sa k prípadnému zákazu nedeľného maloobchodného predaja stavia opatrne. Pri niektorých typoch obchodov by navyše mohol takýto trvalý zákaz spôsobiť vážne ekonomické škody (napríklad kvetinárstva) a viacerí oslovení podnikatelia pripustili, že by mohlo dôjsť aj k prepúšťaniu. Naopak, zástancovia zákazu predaja v nedeľu z radov obchodníkov sa formujú najmä z radov predajcov podnikajúcich vo veľkých nákupných centrách, kde jednoznačne dokážu preukázať, že nedeľné tržby nedokážu pokryť náklady na prevádzku predajne. Všetci oslovení sa však zhodli, že problémom je dnes skôr celkový stav maloobchodného predaja a regulácie podnikateľského prostredia a otázka nedeľného predaja nie je pre nich prioritná.

Jednoznačným záverom štúdie SBA je, že slovenský maloobchod trpí viacerými problémami a to až štrukturálneho charakteru. Na základe analýzy sa dá konštatovať, že dochádza k zániku malých a stredných podnikov v tejto oblasti a väčšina maloobchodného predaja sa uskutočňuje prostredníctvom väčších sietí obchodov. Ako negatívny príklad regulácie môžeme uviesť nedeľné príplatky, ktoré majú významný dopad na malé a stredné podniky v oblasti maloobchodu.