Akým výzvam čelia MSP v oblasti cestovného ruchu?

1922

Podľa veľkostnej štruktúry aktívnych subjektov pôsobiacich v odvetví cestovnému ruchu, zastávajú malé a stredné podniky najvýznamnejšie miesto. V prvom polroku 2020 bolo viac ako 24 500 mikropodnikov, čo predstavuje viac ako 96 % podiel na celkovom počte aktívnych subjektov v odvetví.

Vzhľadom na kľúčové zastúpenie subjektov z veľkostnej kategórie MSP v cestovnom ruchu práve tieto subjekty čelia významným spôsobom súčasným výzvam v oblasti krízy likvidity.

Prepuknutie pandémie, ktorá súvisí s celosvetovým šírením COVID-19 a jeho bezprostredným šokom na oblasť cestovného ruchu spôsobilo, že v súčasnosti toto odvetvie dosahuje straty významného rozmeru.

Očakávania v oblasti vývoja pandemickej situácie sa od marca zhoršili. Faktom je, že súčasná kríza bude mať väčší vplyv na pokles HDP ako kríza z roku 2009. Pre udržateľný a konkurencieschopný ruch je potrebné prijať krátkodobé, ale najmä dlhodobé riešenia.

Z právneho vývoja v oblasti cestovného ruchu vyplýva, že legislatívne zmeny v tomto sektore nie sú prijímané často. Na jednej strane sa to môže považovať za výhodu spočívajúcu v stabilizácií legislatívy. Na druhej strane sa subjekty podnikajúce v tejto oblasti, rovnako ako iné MSP, stretávajú so zvyčajnými problémami podnikateľov, pričom taktiež požadujú zmenu právnych predpisov, ktorá by zlepšila podnikateľské prostredie na Slovensku. V analýze je pozornosť venovaná aj tejto problematike.

Aj na základe stretnutí so zástupcami podnikateľov z cestovného ruchu boli identifikované všeobecné, ako aj špecifické bariéry v podnikaní v odvetví cestovného ruchu. Medzi všeobecné z nich patria najmä: sezónnosť, nerovnomerné rozloženie návštevnosti cieľových destinácií, nedostatok pracovnej sily a nedostatočná kvalifikácia, nedostatočne využitý potenciál účelového využitia miestnej dane, nízka úroveň infraštruktúry cestovného ruchu, aktuálne chýbajúca koncepčná marketingová a propagačná podpora cestovného ruchu a iné. Medzi identifikované špecifické bariéry spojené s COVID-19 patria najmä očakávania v rámci ekonomického a pandemického vývoja, ako aj neistota a iné bariéry, ktoré sú bližšie analyzované v predmetnom dokumente.

Bez prijatia podporných opatrení v oblasti zlepšenia prístupu financovania na prekonanie ekonomických efektov koronavírusu by sa mnohé podniky mohli v najbližšom období dostať do konkurzu. Preto oživenie odvetvia cestovného ruchu a ďalšieho vývoja je primárne ovplyvňované opatreniami, ktoré sú prijímané v súčasnosti.