Mikropôžičkový program SBA pomáha malým podnikateľom rásť

1285

Podporné opatrenia pre podnikateľov predstavujú významný ekonomický nástroj, ktorý prispieva k stabilizácii a ďalšiemu rozvoju sektora malých a stredných podnikov. Dôležitosť malých a stredných podnikov si uvedomujú aj jednotlivé krajiny EÚ, ktoré na ich podporu využívajú široké spektrum podporných opatrení. Podľa výsledkov viacerých prieskumov Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ, ale aj s krajinami V4, zaostáva vo využívaní podporných programov pre MSP. Tieto zistenia poukazujú na skutočnosť, že Slovensko stále disponuje značným potenciálom pre výraznejšie využívanie podporných programov v sektore malých a stredných podnikov.

Nižšie využívanie podporných programov pre MSP na Slovensku súvisí s mierou informovanosti o možnostiach ich využívania. Podľa výsledkov zrealizovaného kvantitatívneho prieskumu, ktorý sa uskutočnil v mesiacoch január až február 2020, nedostatok informácií o možnostiach využívania podporných programov určených pre malých a stredných podnikateľov pociťuje viac ako polovica podnikateľov na Slovensku.

Hodnotenie dopadov a účinkov Mikropôžičkového programu SBA potvrdilo pozitívne ekonomické vplyvy na podporené malé podniky. V rámci posudzovaného obdobia 2013 až 2017 skupina podporených firiem  vykázala vyšší rast priemerných tržieb (o 25 %) a pridanej hodnoty (o 43 %) ako kontrafaktuálna skupina nezúčastnených subjektov (o 18 %, resp. o 39 %). V skupine subjektov s poskytnutou intervenciou bola zároveň evidovaná väčšia dynamika rastu priemerných osobných nákladov (o 48 %) ako v skupine bez intervencie (rast o 30 %), čo môže indikovať pozitívny vplyv získanej podpory na rast zamestnanosti.

Výsledky kontrafaktuálneho hodnotenia ďalej potvrdili pozitívne dopady agregovaných odhadov vplyvov na tržby a pridanú hodnotu. Agregované odhady vplyvov tržieb na podporené subjekty Mikropôžičkového programu 2013-2017 sa pohybujú v intervale od 33 877 do 36 363 EUR na jeden podnikateľský subjekt. Agregované odhady vplyvov pridanej hodnoty sú taktiež pozitívne a dosahujú úroveň od 5 808 do 7 143 EUR, v rámci aplikovaných stratifikačných kritérií. Náklady na generovanie dodatočného eura pridanej hodnoty dosahovali hodnoty v intervale od 4,7 do  5,7 EUR.

Analýza efektívnosti Mikropôžičkového programu SBA bola vykonaná na príjemcoch podpory, ktorí čerpali pôžičky v období 2013 až 2017. Rok 2013 predstavoval prvý rok spustenia nového Mikropôžičkového programu SBA. Skupina príjemcov podpory v roku 2013 dosahovala v rámci hodnotenia ako jediná negatívne výsledky a mala tlmiaci efekt na celkové pozitívne výsledky hodnotenia Mikropožičkového programu. Agregované odhady vplyvov posudzovaného opatrenia pre príjemcov podpory v rokoch 2014-2017 na tržby sú pozitívne a pohybujú sa v intervale od 62 149 do 65 915 EUR a agregované odhady vplyvov pridanej hodnoty dosahujú úroveň od 10 498 do 11 169 EUR. Náklady na generovanie dodatočného eura pridanej hodnoty dosahovali hodnoty v intervale od 2,8 do  3,0 EUR.

Na základe výsledkov hodnotenia Mikropôžičkového programu možno konštatovať zlepšenie výkonnosti malých podnikov v dôsledku získanej intervencie, čo jasne poukazuje na opodstatnenosť posudzovanej intervencie v skúmanom období.

Podrobnejšie výsledky hodnotenia Mikropôžičkového programu sú dostupné v dokumente Efektívnosť podporných programov MSP – Mikropôžičkový program SBA.