Zastúpenie žien v podnikaní je stále nedostatočné

1451

Hoci sa ženy podieľajú viac ako polovicou na celkovom počte obyvateľov tak v Európskej únii, ako aj na Slovensku, vo vykonávaní podnikateľskej aktivity majú dominantné postavenie muži. V roku 2019 došlo na Slovensku po predchádzajúcom náraste k poklesu zastúpenia žien v rámci fyzických osôb – podnikateľov. V medziročnom porovnaní sa podiel žien znížil na 28,2%.

Z pohľadu jednotlivých právnych foriem si ženy udržujú  nadpolovičné zastúpenie len u osôb podnikajúcich formou slobodných povolaní. Viac ako štvrtinový podiel tvorili ženy u živnostníkov a viac ako jednu pätinu dosiahli zastúpenie u samostatne hospodáriacich roľníkov.

Ženy rozbiehajú svoj biznis predovšetkým v odvetviach služieb, ktoré sa vyznačujú menšou kapitálovou náročnosťou. Uvedená preferencia v podnikaní žien sa prejavuje aj na zastúpení žien živnostníčok v rámci jednotlivých sektorov hospodárstva. Najvyššie zastúpenie žien živnostníčok je zaznamenané v odvetví ostatných služieb (sekcia  SK NACE P až S), pričom dané odvetvie sa ako jediné vyznačuje dlhodobým  nárastom podielu žien. Ženy tvoria v danom odvetví takmer dvoj tretinový podiel.

Podnikateľská aktivita žien sa vyznačuje vyššou úrovňou v regiónoch západného Slovenska a v severných okresoch stredného Slovenska. Nižšia miera podnikateľskej aktivity žien pretrváva v regiónoch s nižšou ekonomickou výkonnosťou, na východnom Slovensku a na juhu stredného Slovenska.


Podľa údajov Eurostatu sa Slovensko dosiahnutým podielom žien na celkovom počte podnikateľov dlhodobo zaraďuje medzi krajiny s podpriemerným zastúpením žien. 

Z pohľadu veku pôsobí najviac podnikateľov v kategórii 40 až 49-ročných. V uvedenej vekovej skupine podnikala v roku 2019 viac ako jedna štvrtina z celkového počtu fyzických osôb – podnikateľov. Druhou najpočetnejšou skupinou z pohľadu veku boli podnikatelia vo vekovej kategórii 30 až 39-ročných, ktorí tvorili takmer jednu štvrtinu.

Špecifické funkcie, ktoré si ženy plnia v mladom veku sa odrážajú aj na vekovej štruktúre podnikateliek. Ženy podnikateľky podnikajú v porovnaní s mužmi častejšie vo vyšších vekových kategóriách. Naopak, veková štruktúra mužov sa vyznačuje vyšším zastúpením mladých podnikateľov.


Veková štruktúra podnikateľov na Slovensku sa v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ vyznačuje výraznejším zastúpením mladších vekových kategórií a naopak nízkym zastúpením vyšších vekových skupín podnikateľov.

Na základe výsledkov prieskumu GEM zastáva za posledné 3 roky stále viac žien a mladých obyvateľov názor, že majú vedomosti a zručnosti na podnikanie. Naopak, u starších obyvateľov má uvedené vnímanie klesajúcu tendenciu. Na druhej strane za posledné 3 roky klesá zastúpenie žien a mladých obyvateľov, ktorí vnímajú podnikanie ako vhodnú voľbu kariéry.

Podrobné zhodnotenie rodovej a vekovej dimenzii podnikateľov prináša pravidelný dokument SBA Analýza rodovej a vekovej štruktúry fyzických osôb – podnikateľov v roku 2019.