Mapovanie stavu a vývoja MSP v regiónoch Slovenska

1365

Podobne ako ostatné oblasti spoločenského života na Slovensku, aj podnikateľské prostredie si prešlo za uplynulé desaťročie zásadnými zmenami. V Slovak Business Agency sme sa preto v rámci projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First” rozhodli zmapovať súčasné trendy a priestorové vzorce malého a stredného podnikania v obciach a okresoch Slovenska. Výsledkom nášho úsilia je Atlas MSP na Slovensku , ktorý sumarizuje vývoj podnikateľského prostredia z pohľadu sektora MSP za uplynulú dekádu.

Podobne ako sa líši podnikateľské prostredie jednotlivých krajín, líšia sa aj podmienky na podnikanie  na úrovni nižších regionálnych celkov, ktoré prispievajú k nerovnomernému rozvoju malého a stredného podnikania na Slovensku. Tento vývoj žiaľ nevedie k požadovanému znižovaniu regionálnych rozdielov, práve naopak. Rastúca atraktivita hospodársky najrozvinutejších regiónov Slovenska so sebou prirodzene prináša vyššiu koncentráciu podnikateľských aktivít, čím dochádza k ešte väčšiemu zaostávaniu tých najmenej rozvinutých regiónov.

Priestorové rozmiestnenie MSP na Slovensku je v čase stabilné s vysokou koncentráciou na západe a severe Slovenska. Z pohľadu podnikateľskej aktivity je najdôležitejšie a najatraktívnejšie územie Bratislavského kraja, pričom význam tohto územia sa neustále zvyšuje. Početnosť MSP sa postupne zvyšuje s narastajúcou veľkosťou a významom miest. Centrom podnikateľskej aktivity MSP je hlavné mesto Bratislava. Podnikateľská aktivita sa najdynamickejšie zvyšuje práve v zázemí Bratislavy, ale aj v častiach Trnavského a Nitrianskeho kraja, resp. v regióne Kysúc a Oravy s významným zastúpením FO – podnikateľov. Naopak, dlhodobo nízkou podnikateľskou aktivitou sa vyznačujú okresy na juhu stredného a východného Slovenska.


Za uplynulú dekádu sa zároveň zvyšuje dynamika MSP, čo znamená, že postupne vzniká a zaniká čoraz viac podnikateľských subjektov. Prirodzene vyšší počet nových MSP je pozorovaný v regiónoch s vyššou podnikateľskou aktivitou. Z pohľadu dĺžky podnikania patria medzi najstabilnejšie MSP so sídlom v okresoch na Považí. Priemerná dĺžka podnikania sa však za uplynulú dekádu zvýšila na celom území Slovenska. Väčšou priemernou dĺžkou podnikania sa vyznačujú FO – podnikatelia, pričom najdlhšie (v priemere 11 až 13 rokov) podnikajú FO – podnikatelia na Západnom Slovensku, Považí, Košiciach a v okresoch Banská Bystrica, Zvolen, Martin alebo Poprad. Najdlhšie podnikajú MSP v priemysle, nasleduje stavebníctvo a služby, čo je výsledkom vysokej dynamiky MSP v sektore služieb.


Ženy FO – podnikateľky sú aktívnejšie najmä vo väčších mestách a v okresoch s vyšším zastúpením odvetvia služieb. Podnikateľská aktivita žien sa v rámci FO – podnikateľov sa vyznačuje vyššou úrovňou v regiónoch západného Slovenska a v severných okresoch stredného Slovenska. Negatívom je celoplošný pokles miery podnikateľskej aktivity žien FO – podnikateliek.

S celkovým starnutím populácie Slovenska sa zvyšuje aj priemerný vek FO – podnikateľov. Najvyšší priemerný vek dosahujú podnikatelia z Bratislavy, Košíc a Banskej Bystrice. Najnižším vekom sa prezentujú FO – podnikatelia z populačne najmladších regiónov Slovenska, teda Kysuce, Orava a Zamagurie. Za uplynulú dekádu sa priemerný vek najvýraznejšie zvýšil na Považí a v okresoch stredného Slovenka (o viac ako 1,5 roka). Takmer na celom Slovensku je priemerný vek žien FO – podnikateliek vyšší ako u mužov.

Regionálna štruktúra celkového vývozu malých a stredných podnikov na úrovni krajov SR je charakteristická značnou variabilitou. Kraje ležiace v západnej časti Slovenska naďalej tvoria podstatne vyšší podiel na celkovom vývoze MSP v porovnaní s východom Slovenska. Približne jednu tretinu z celkového vývozu MSP, ktorý mal známy regionálny pôvod, bol v rokoch 2018-2019 realizovaný malými a strednými podnikmi v Bratislavskom kraji. Najviac vyvážajúcich MSP sa koncentruje na západnom Slovensku, až štvrtina  v Bratislavskom kraji. Približne tri štvrtiny vyvážajúcich subjektov patrí medzi mikropodniky.