Ako ovplyvnila pandémia kreatívny priemysel?

1217
Foto zdroj: CANVA

Malé a stredné podniky pôsobiace v odvetviach kreatívneho priemyslu majú v slovenskej ekonomike svoje špecifické postavenie. Z makroekonomického pohľadu toto odvetvie nedosahuje výrazný podiel na HDP, pridanej hodnote či zamestnanosti, avšak činnosť podnikateľských subjektov v ňom pôsobiacich má výrazný vplyv na vývoj ostatných odvetví ekonomiky. Previazanosť kreatívneho priemyslu s ostatnými odvetviami ekonomiky tak výrazne prispieva ku zvyšovaniu konkurencieschopnosti a rastu ostatných odvetví ekonomiky.

Tak ako väčšinu odvetví národného hospodárstva SR aj kreatívny priemysel zasiahla pandémia COVID – 19. Bola obmedzená činnosť hlavne podnikateľských subjektov kreatívneho priemyslu, ktoré sú naviazané na spoločenský kontakt. S príchodom druhej vlny pandémie  boli viacerí nútení hľadať nové formy prístupu k zákazníkovi, napríklad v podobe online predstavení, výstav, školení, ako aj celkového prechodu prezentácie tovarov a služieb a ich predaja vo virtuálnom priestore, čo sa odrazilo na vývoji celého odvetvia.  

V roku 2020 pôsobilo v kreatívnom priemysle na Slovensku 37 961 podnikateľských subjektov, pričom približne tretina z nich pôsobila v odvetví IT, softvéru a počítačových služieb (31 %).

Napriek nepriaznivej situácii ani v tomto období vývoj počtu podnikateľských subjektov v kreatívnom priemysle na Slovensku neprerušil svoju rastúcu tendenciu,  čomu výrazne dopomohla stabilita rastu v troch odvetviach a to IT, Reklama a Dizajn. Výrazne sa však znížilo tempo rastu. Kým od roku 2012 rástol počet podnikateľských subjektov v kreatívnom priemysle v priemere o 6,9%, v roku 2020 medziročne vzrástol len o 2,6%.

Rýchlo meniace sa podmienky a možnosti podnikania v čase pandémie mali však negatívny dopad na tie odvetvia kreatívneho priemyslu, ktorých aktivity boli naviazané na spoločenský kontakt. Rozmer dopadov pandémie na kreatívny priemysel v SR súvisí tiež s načasovaním a adresnosťou podpory pre čo najširšie spektrum podnikateľských subjektov v tejto oblasti.

O tom, akému  problému čelí toto odvetvie, aký to má vplyv na včasnosť a adresnosť podpory pre jednotlivé odvetvia a podnikateľské subjekty pôsobiace v kreatívnom priemysle počas pandémie?  Aké podporné mechanizmy boli v čase prvej a druhej vlny pandémie určené pre MSP pôsobiace v kreatívnom priemysle aj v porovnaní s vybranými krajinami EÚ sa dočítate viac v nami spracovanej analýze.