Slovensko v uplatňovaní princípov SBAfE mierne zaostáva za EÚ

859

Small Business Act for Europe (SBAfE) predstavuje najkomplexnejšiu iniciatívu Európskej komisie na podporu MSP. Cieľom je vytvoriť primerané podmienky a vhodné podnikateľské prostredie pre rast a rozvoj európskych MSP, a to prostredníctvom súboru desiatich zásad resp. princípov – podnikanie, druhá šanca, najskôr myslieť v malom, ústretová správa, štátna pomoc a verejné obstarávanie, prístup k financovaniu, jednotný trh, zručnosti a inovácie, životné prostredie a internacionalizácia.

Spomedzi jednotlivých princípov SBAfE zaznamenalo Slovensko v roku 2019 v porovnaní s EÚ najlepšie výsledky v uplatňovaní zásady štátna pomoc a verejné obstarávanie, ktorá je zameraná na uľahčenie účasti MSP na verejnom obstarávaní a lepšie využívanie prostriedkov štátnej pomoci pre MSP. Dlhodobo dobré výsledky zaznamenáva aj v uplatňovaní zásady prístup k financovaniu a jednotný trh. Naopak, za podpriemerné a nedostatočné možno označiť nástroje a politiky zamerané na druhú šancu, zručnosti a inovácie, životné prostredie a internacionalizáciu.

Z celkového počtu 65 medzinárodne porovnateľných ukazovateľov dostupných za rok 2019, ktoré hodnotia uplatňovanie princípov SBAfE, vykazovalo Slovensko v porovnaní s priemerom lepšie výsledky v 23 ukazovateľoch, 6 ukazovateľov dosiahlo totožnú hodnotu a v 36 ukazovateľoch vykazovalo horšie výsledky. Celkový podiel ukazovateľov nachádzajúcich sa nad priemerom alebo na úrovni priemeru EÚ predstavoval 44,6 %, čo zaradilo SR mierne pod priemer EÚ. V medziročnom porovnaní sa tak výkonnosť SR v rámci EÚ nezlepšila, čo potvrdzuje aj hodnotenie indexu Doing Business za rok 2019, v ktorom síce došlo k medziročnému nárastu skóre, postavenie SR sa však zhoršilo.

O iniciatívach, nástrojoch, legislatívnych zmenách a ich dopadoch na výkonnosť SR v uplatňovaní princípov SBAfE za rok 2019 sa viac dočítate v analýze Audit hodnotenia uplatňovania princípov SBAfE na Slovensku v roku 2019.