Ako sa vyvíjal zahraničný obchod MSP v roku 2019? Aké sú prognózy v roku 2020?

1963

Malé a stredné podniky (MSP) zohrávajú v slovenskom hospodárstve jednu z kľúčových úloh najmä v oblasti tvorby pracovných miest, tvorby pridanej hodnoty, ako aj v rozvoji regiónov. Napriek tomu v zahranično-obchodnej výmene pretrváva dominantné postavenie veľkých podnikov.

Vzhľadom na vysokú mieru otvorenosti Slovenskej republiky, bol vývoj exportnej výkonnosti Slovenska v roku 2019 ovplyvnený najmä vývojom externého prostredia.

Táto skutočnosť sa podpísala
do značnej miery aj na poklese objemu vývozu MSP. Naviac pokles objemu vývozu veľkých podnikov bol ešte výraznejší.

Z pohľadu teritoriálnej štruktúry je export MSP naďalej mimoriadne koncentrovaný na trhy EÚ.

Pozitívnou skutočnosťou, ktorá bola zaznamenaná je, že došlo k miernemu medziročnému rastu vývozu MSP do krajín mimo EÚ, čo je z pohľadu potreby diverzifikácie zahraničného obchodu hodnotené pozitívne.Aj z hľadiska komoditnej a odvetvovej štruktúry je vývoz malých a stredných podnikov mimoriadne koncentrovaný. Napr. v prípade komoditnej štruktúry, 5 najvýznamnejších komoditných skupín zastávalo v roku 2019 až 70,2 % podiel na celkovom objeme vývozu MSP.

Ku koncu roka 2019 sa predikovalo, že po odznení problémov v niektorých odvetviach ekonomiky by sa mal vývoz znovu naštartovať. S príchodom roku 2020 sa prognózy týkajúce sa najbližšieho vývoja v oblasti zahraničného obchodu výrazne zmenili.

Predpokladá sa, že koronavírus bude v najbližšom období znižovať intenzitu zahraničného obchodu. Zároveň sa však očakáva, že sa bude postupne znižovať negatívny vplyv na jeho bilanciu.

O podrobných štatistikách vývoja zahraničného obchodu, ako aj o predpokladoch, resp. očakávaniach ďalšieho vývoja sa bližšie dozviete TU.