Akú podporu môžu podnikatelia získať a odkiaľ ju môžu čerpať?

1561

Aj tento rok sme pre malých a stredne veľkých podnikateľov a záujemcov o podnikanie pripravili prehľad o možnostiach podpory zo strany štátu. V úvode sme sa venovali finančnej, ako i nefinančnej podpore poskytovanej prostredníctvom Slovak Business Agency. Nefinančná podpora je zabezpečovaná najmä formou  Národných podnikateľských centier, ktoré sa nachádzajú vo všetkých krajských mestách na Slovensku a umožňujú podnikateľom získať prístup k službám Slovak Business Agency. V čase koronakrízy slúžia NPC ako technická podpora v súvislosti s poskytovaním dotácií na nájomné.

Pozreli sme sa aj na to, aká pomoc môže byť podnikateľom poskytnutá  zo strany Európskej únie prostredníctvom operačných programov, programov európskej územnej spolupráce a v neposlednom rade prostredníctvom komunitárnych programov.

Okrem podpôr z EÚ môžu podnikatelia čerpať podporu formou dotácií,  poradenstva alebo schém zo strany ústredných orgánov štátnej správy, cez programy a iniciatívy jednotlivých ministerstiev a ich agentúr.

V časti „pomoc štátnych finančných inštitúcií“ sa venujeme možnostiam podpory pre MSP, či už vo forme bankových záruk, priamych úverov, poradenstva k rozvojovému financovaniu a poistenia na zvýšenie exportu. Tento rok je súčasťou Sprievodcu iniciatívami aj prehľad podporných nástrojov štátnych finančných inštitúcií pre MSP na zvládnutie obdobia pandémie spôsobenej koronavírusom.

V neposlednom rade prinášame prehľad neštátnych inštitúcií a subjektov venujúcich sa podpore malých a stredných podnikov, ide o združenia podnikateľov, živnostníkov, ale aj inkubátory a crowdfundingové finančné platformy.

V závere sme sa venovali aj opatreniam a podporným schémam zavedeným v súvislosti s pandémiou COVID – 19. Prinášame prehľad v poskytovaní aktuálnych príspevkov na udržanie zamestnanosti a náhrad pri znížení alebo strate príjmu. Upriamujeme pozornosť na zmeny v oblasti daní, zníženie administratívnej záťaže v čase pandémie, ako i na priamu pomoc podnikateľom v jednotlivých oblastiach hospodárstva.

Viac informácií nájdete v našom informačnom materiáli TU.