Ako pandémia COVID – 19 ovplyvnila sektor autodopravy?

1542
Foto zdroj: Canva

Počas pandémie COVID-19 bol zaznamenaný 60 % pokles prepravovaných osôb v sektore osobnej autodopravy. Aké boli dopady na celkovú zamestnanosť a vývoj tržieb v spomínanom sektore?

Koronakríza spôsobila vážne problémy pre všetky oblasti v sektore autodopravy. Napriek tomuto faktu bol pokles cestujúcich výraznejší už v roku 2019, pričom bol v rámci osobnej pozemnej dopravy naďalej zaznamenaný vysoký  počet prepravených osôb (viac ako 238 miliónov). Viac ako 90 % podnikov v spomínanom sektore patrí medzi malé a stredné podniky.

Všetky sektory osobnej cestnej prepravy boli výrazne ovplyvnené pandémiou COVID-19 a s ňou zavedenými opatreniami. Tie spôsobili masívny prepad mobility, a to aj vo verejnej osobnej doprave, ktorý dosiahol až 60 % oproti priemeru štandardného obdobia.

Podobná situácia nastala aj v prípade počtu prepravených pasažierov, ktorý dosiahol v apríli 2020 rovnakú úroveň prepadu, t.j. 60 %. Sektor sa síce začal zotavovať počas nasledujúcich letných mesiacov, kedy boli opatrenia uvoľnené, avšak s nástupom druhej vlny došlo k opätovnému prepadu počtu prepravených osôb. Je potrebné spomenúť, že spomínané prepady negatívne ovplyvnili  najmä sektor nepravidelnej dopravy, keďže školské zájazdy a výlety boli zakázané prakticky celý rok 2020 a prvú polovicu roka 2021.

Súvisiaci prepad tržieb znamenal pokles zamestnanosti v druhom kvartáli roka 2020 o takmer 3000 osôb (o 2,5 %).

K ucelenejšiemu obrazu o nepriaznivej situácií v sektore autodopravy prispel dotazníkový prieskum, realizovaný od 3.2.2021 až 20.3.2021 medzi MSP zo sektora osobnej pozemnej dopravy.

Na základe odpovedí respondentov sa potvrdil negatívny vplyv pandémie COVID-19 na spomínaný sektor. Viac ako 60 % zúčastnených respondentov deklarovalo pokles tržieb o viac ako 75 %. Preto aj opatrenia, ktoré respondenti prioritne navrhli na riešenie pretrvávajúcej nepriaznivej situácie sa týkali zníženia finančnej záťaže (napríklad odpustenie dane z motorových vozidiel) či kompenzácie príjmu, alebo mzdových nákladov.

Jedným z nich je pokračovanie v poskytovaní mesačnej dotácie na autobus, avšak s možnosťou jej navýšenia. Druhé najčastejšie presadzované opatrenie je zamerané na zníženie, resp. odpustenie dane z motorových vozidiel. Tri štvrtiny respondentov sú navyše zaťažené lízingom alebo úverom pri obstarávaní dopravných prostriedkov, preto presadzujú odklad splátok bez toho, aby získali záznam v úverovom registri. Na druhej strane takmer 70 % respondentov napriek kríze pokračovalo v podnikaní, čo dáva predpoklad na pomerne rýchle zotavenie po skončení pandémie.

Na základe týchto zistení je možné konštatovať, že jedno z odvetví sektora osobnej pozemnej dopravy, ktorým je autobusová doprava potrebuje počas pretrvania pandémie COVID-19 (a po jej skončení), okrem už existujúcej podpory, taktiež dodatočnú podporu. Definitívne riešenie však bude predstavovať až zrušenie opatrení obmedzujúcich mobilitu. No niektoré kroky zo strany štátu by mohli pomôcť urýchliť regeneráciu sektora. Ide napríklad o zníženie cestnej dane, poskytnutie dodatočnej dotácie pre autobusových prepravcov a prehodnotenie bezplatného cestovania vlakmi, čo sa opakovane v dotazníkoch vyskytlo ako problém, ktorý prirodzene znižuje dopyt po službách autobusových dopravcov.

Viac sa dočítate v dokumente Autodopravcovia v podmienkach SR.