Aké zmeny čakajú podnikateľov od 01.07.2021?

1377

Od 01.07.2021 čakajú podnikateľov zmeny vo viacerých oblastiach:

Mení sa výška životného minima, ktorá je platná od 01.07.2021 do 30.06.2022. Pre podnikateľov má nárast sumy životného minima vplyv na zmeny v oblasti dane z príjmov. Od 1. júla 2021 životným minimom fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, je suma alebo úhrn súm:

 • 218,06 € mesačne, ak ide od jednu plnoletú fyzickú osobu
 • 152,12 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
 • 99,56 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa

Mení sa výška daňového bonusu na dieťa. Jeho výška od 1.7.2021 bude:

 • pre deti do 6 rokov: 46,44 € mesačne (2 – násobok základnej výšky daňového bonusu)
 • pre deti nad 6 do 15 rokov: 39,47 € mesačne (1,7 – násobok základnej výšky daňového bonusu)
 • pre deti od 15 do 25 rokov: 23,22 € mesačne (základná výška daňového bonusu)

Menia sa pravidlá pri predaji tovaru na diaľku a zmeny v režime MOSS.

Od 1.7.2021 dochádza k zadefinovaniu pojmu „predaj tovaru na diaľku“, ktorým sa nahrádza pojem „zásielkový predaj“ a k zmene pravidiel pre určenie miesta dodania pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ, alebo ktorý je dovážaný z územia tretích štátov. Pre uľahčenie obchodovania mikropodnikom na území EÚ je ustanovená jednotná prahová hodnota 10 000 €, a to pri predaji tovaru na diaľku a pri telekomunikačných službách, službách rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických službách, ak sú poskytnuté nezdaniteľnej osobe.


Zmena, ktorá sa týka rozšírenia osobitnej úpravy uplatňovania dane tzv. systému MOSS (Mini One Stop Shop) na OSS (One Stop Shop).

Od 1.7.2021 sa osobitná úprava uplatňovania dane uvedená v § 68a, § 68b a § 68c zákona o DPH rozširuje, nakoľko po novom bude možné novú osobitnú úpravu OSS (One Stop Shop) využiť aj pre iné služby poskytované nezdaniteľným osobám, ktorých miesto dodania je v členskom štáte spotreby, ako aj na predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ. Uplatňovanie systému OSS znamená  zjednodušenie podávania daňových priznaní k DPH, nakoľko v tomto prípade poskytovatelia podajú daňové priznanie len v jednom členskom štáte EÚ za všetky dodania v celej EÚ


Zmena súvisiaca so zrušením oslobodenia od DPH pri dovoze zásielok do 22 eur.

Od 1.7.2021 už nebudú zásielky v hodnote do 22 eur cez internet z územia tretích štátov, oslobodené od dane. Zákazníci z každej zásielky zaplatia aj DPH, a to bez ohľadu na hodnotu objednávky.


Zmeny živnostenského zákona.

Novela „živnostenského zákona“ sa bude prerokovávať v parlamente na júnovej schôdzi, preto ešte nie je definitívne znenie, ani účinnosť. Navrhované zmeny v živnostenskom zákone sa týkajú najmä týchto oblastí:

 • úpravy minimálnej a maximálnej dĺžky pozastavenia živnosti, a to z pôvodnej minimálnej dĺžky šesť mesiacov na jeden mesiac a z pôvodnej maximálnej dĺžky pozastavenia živnosti tri roky na štyri roky,
 • zníženia miery regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach a zníženia lehoty na preukázanie odbornej praxe,
 • zníženia počtu remeselných a viazaných živností

Zmeny v oblasti koncesionárskych poplatkov

Novela zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS v znení neskorších predpisov prináša od 1.7.2021 pre podnikateľov viaceré zmeny, ktorých predmetom je predovšetkým upustiť od niektorých povinností. Od 1.7.2021už nebudú zamestnávatelia (podnikatelia) povinní preukazovať RTVS počet zamestnancov rozhodujúcich pre vznik alebo trvanie uhrádzania koncesionárskych poplatkov. Túto úlohu za zamestnávateľov prevezme Sociálna poisťovňa.


Zmeny v Prvej pomoci

Vláda 9. júna 2021 schválila prepojenie Covid automatu a projektu Prvá pomoc, ktorý slúži na kompenzáciu negatívneho dopadu prijatých protiepidemiologických opatrení na podnikateľov. Od 1. júla sa tak výška poskytovanej pomoci bude odvíjať od aktuálnej celonárodnej farby určovanej Covid automatom.


Zmeny pre podnikateľov od roku 2022

Ďalšie zmeny pre podnikateľov nastanú až od 1.1.2022, a to v oblasti zákona o dani z príjmov. Ide o tieto zmeny:

 • zavedenie definície transparentného subjektu a reverzného hybridného subjektu, ako reakcia na potrebu transpozície článku európskej smernice, pričom táto zmena sa dotkne transparentných spoločností, akými sú napríklad verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktoré spravidla nie sú zdaňované na úrovni spoločnosti, ale až na úrovni spoločníkov
 • rozšírenie pravidiel pre kontrolované zahraničné subjekty aj pre fyzické osoby, pričom hlavným cieľom je obmedzenie odkláňania príjmov do zahraničia s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením

Viac sa o všetkých zmenách pre podnikateľov dočítate TU.