Malé a stredné podnikanie v Banskobystrickom samosprávnom kraji v roku 2020

866

Banskobystrický samosprávny kraj je rozlohou najväčší a počtom obyvateľov na km2 najmenej osídlený kraj Slovenska. Medzi silné stránky regiónu patrí najmä disponibilná pracovná sila, zásoby základných surovín s možnosťou využitia v rôznych odvetviach, spracovanie dreva, skla, keramického a chemického materiálu, ako aj priaznivé prírodné a kultúrno-historické podmienky pre rozvoj cestovného ruchu.

Vedeli ste, že:

  • BBSK patrí medzi kraje SR s najnižším počtom malých a stredných podnikov (v roku 2020 bolo v kraji registrovaných 56 753 MSP)
  • z dlhodobého hľadiska patrí rast početnosti MSP v BBSK k najpomalším (v porovnaní s rokom 2005 sa počet MSP v kraji zvýšil o 18,2 %, na celom Slovensku o 30,6 %)
  • 17 aktívnych MSP na 100 ekonomicky aktívnych obyvateľov v Banskobystrickom kraji predstavuje druhú najnižšiu mieru podnikateľskej aktivity MSP na Slovensku
  • nadpriemernú mieru podnikateľskej aktivity dosahujú okresy: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Žarnovica, Zvolen a Detva
  • odvetvová štruktúra MSP v kraji sa od ostatných krajov odlišuje vyšším podielom pôdohospodárstva (8,2 %)
  • muži tvoria viac ako dvojtretinový podiel (69,9 %) na celkovom počte aktívnych fyzických osôb – podnikateľov v kraji
  • BBSK patrí medzi kraje s najnižším zastúpením mladých podnikateľov vo veku menej ako 30 rokov (15,6 %)
  • koronakríza prispela k medziročnému poklesu nových registrácií v BBSK o 7,9 % – najvýraznejší prepad medzi krajmi SR
  • dve tretiny (66,0 %) malých a stredných podnikov v kraji vykázalo v roku 2019 kladný hospodársky výsledok, čím sa radia medzi regióny s podpriemernými výsledkami
  • MSP v BBSK dosahujú najvyššiu zadlženosť aktív (52,1 %) a mieru využívania bankových úverov (22,6 %) v rámci celej SR

Viac informácií k téme nájdete v publikácii: Malé a stredné podnikanie 2020 – Banskobystrický samosprávny kraj.