Malé a stredné podnikanie v Košickom samosprávnom kraji v roku 2020

687

Košický samosprávny kraj patrí medzi najväčšie kraje Slovenska nielen svojou rozlohou, ale aj počtom obyvateľov. Medzi silné stránky kraja patrí priemyselný charakter regiónu, ktorý pokrýva všetky odvetvia, zásoby prírodných  zdrojov (magnézia, mastenca vápenca a ďalších), dostatok pracovnej sily alebo vhodné prírodné a kultúrno-historické podmienky pre rozvoj cestovného ruchu.

Región patrí medzi najvýznamnejšie kraje Slovenska vzhľadom na exportnú výkonnosť a produkciu HDP na obyvateľa. Je tiež významný svojou produkčnou základňou, ktorá má dôležitú pozíciu v hospodárstve celej republiky.

Vedeli ste, že:

  • KSK patrí medzi regióny Slovenska s nižším počtom malých a stredných podnikov (v roku 2020 to bolo 61 001 MSP)
  • počet MSP v kraji rastie pomalším tempom ako je priemer na Slovensku
  • KSK dosahuje najnižšiu mieru podnikateľskej aktivity MSP na Slovensku – na 100 ekonomicky aktívnych obyvateľov v kraji pripadá 16 aktívnych MSP (v SR je to 22 MSP)
  • centrom podnikateľských aktivít je mesto Košice, kde malo svoje sídlo 26 468 aktívnych MSP (43,3 % všetkých MSP v kraji)
  • najvýznamnejším sektorom v odvetvovej štruktúre MSP v kraji sú služby s podielom 46,2 %
  • ženy podnikateľky tvorili v KSK v roku 2020 takmer tretinový podiel (31,5 %) na celkovom počte aktívnych fyzických osôb – podnikateľov, s výraznejším zastúpením v sektore služieb
  • KSK sa prezentuje druhou najvyššou mierou vznikov MSP medzi krajmi v SR (na 100 MSP v kraji pripadá 10 novoregistrovaných)
  • dve tretiny MSP v kraji dosiahlo kladný hospodársky výsledok – priemerná úroveň na Slovensku
  • KSK sa vyznačuje druhým najnižším počtom vyvážajúcich MSP – vývoz realizovalo len 4,6 % aktívnych MSP v kraji
  • KSK patrí medzi kraje s najvyšším podielom malých a stredných podnikov v high-tech odvetviach (5,3 %), čo poukazuje na nadpriemerne vysokú úroveň rozvoja znalostnej ekonomiky.

Viac informácií k téme nájdete v publikácii: Malé a stredné podnikanie 2020 – Košický samosprávny kraj.