Aký bol rok 2020 z pohľadu malých a stredných podnikov na Slovensku v číslach?

3774

Slovenské hospodárstvo zaznamenalo v roku 2020 v dôsledku pandémie pokles HDP, po prvý krát od hospodárskej krízy v roku 2009. Negatívnymi následkami bol poznačený aj sektor malých a stredných podnikov. Vplyvom pandémie a nutnosti prijímania širokej škály protipandemických opatrení, došlo k zastaveniu rastu početnosti malých a stredných podnikov, ku ktorému dochádzalo v predchádzajúcej dekáde.  V roku 2020 sa počet MSP na Slovensku v medziročnom porovnaní takmer nezmenil, dosiahol rast len 0,3 %. V predchádzajúcom roku 2019 početnosť MSP vzrástla o 6,3 %.


Počet podnikateľských subjektov poklesol vo všetkých veľkostných kategóriách okrem mikropodnikov (rast o 0,5 %). Mikropodniky naďalej dominujú v podnikateľskom prostredí na Slovensku, tvorili až 97,2 % podiel z celkového počtu aktívnych podnikateľských subjektov. V štruktúre MSP podľa právnych foriem prevládajú fyzické osoby–podnikatelia (56,8 %). Ich podiel sa však každým rokom postupne znižuje, čo je sprevádzané nárastom zastúpenie MSP–právnických osôb, ktoré v roku 2020 tvorili 43,2 %.

Podľa odvetvovej štruktúry je viac ako tri štvrtiny malých a stredných podnikov aktívnych v odvetviach ako obchodné služby, obchod, stavebníctvo a priemysel. Najväčšie zastúpenie dosahuje odvetvie obchodných služieb, v ktorom pôsobí každý štvrtý malý a stredný podnikateľ (27,3 %). Napriek prepuknutiu koronakrízy sa počet MSP medziročne zvýšil v obchodných službách a v doprave, informačných a komunikačných činnostiach.  Naopak, v súlade s predchádzajúcimi rokmi, bol najvýraznejší prepad početnosti MSP zaznamenaný opäť v obchode.


Zastúpenie žien na celkovom počte aktívnych fyzických osôb – podnikateľov sa v medziročnom porovnaní nezmenilo, zostalo na úrovni 28,2 %. Z pohľadu právnych foriem sa ženy dokážu výraznejšie presadiť len v slobodných povolaniach. Ako pozitívnu skutočnosť možno hodnotiť nárast zastúpenia mladých podnikateľov, ku ktorému dochádza od roku 2014. V roku 2020 sa zvýšilo aj zastúpenie starších podnikateľov vo veku 60 a viac rokov.

Koronakríza pozastavila trend medziročného nárastu počtu novovzniknutých podnikateľov. V roku 2020 sa počet nových MSP znížil o 2,0 % na 83 174 subjektov. Nové podnikateľské príležitosti dokázali začínajúci podnikatelia využiť hlavne v sektoroch ako doprava a informácie vďaka prudkému rozvoju v oblasti kuriérskych služieb, skladových a pomocných činnostiach v doprave. Čistý prírastok podnikateľských subjektov sa zvýšil o 23,4 % na 35 526.


Bratislavský kraj sa vyznačuje najvyššou koncentráciou MSP na Slovensku. V roku 2020 v ňom sídlilo 22,7 % firiem. V súvislosti s koronakrízou sa medziročne znížil počet aktívnych MSP vo väčšine krajov. K najvýraznejšiemu poklesu došlo v Banskobystrickom kraji o 2,8 % a Trenčianskom kraji o 1,5 %.

Malé a stredné podniky sú kľúčovým tvorcom pracovných miest v národnom hospodárstve. V roku 2020 dosiahli MSP 74,2 % podiel na zamestnanosti  v podnikovej ekonomike. Podiel MSP na zamestnanosti v hospodárstve SR predstavoval 59,1 %.  Napriek prijatím podporným opatreniam na udržanie zamestnanosti sa priemerný počet zamestnaných osôb v kategórii malých a stredných podnikov medziročne znížil o 2,1 % na 1 400,9 tisíc zamestnaných osôb. Najväčší problém udržať si svojich zamestnancov mali malé podniky, ktorým sa zamestnanosť v medziročnom porovnaní znížila až o 4,5 %.

Negatívnymi následkami pandémie bola poznačená aj ekonomická výkonnosť malých a stredných podnikov. V roku 2020 zaznamenali pokles všetky dôležité ekonomické ukazovatele MSP. Pridaná hodnota MSP – právnickým osôb sa v medziročnom porovnaní znížila o 3,8 %, pričom najvýraznejší prepad zaznamenali MSP v odvetví ubytovanie a stravovanie (o 15,4 %). V medziročnom porovnaní poklesli aj ďalšie ekonomické ukazovatele MSP. Hrubá produkcia MSP – právnických osôb sa znížila o 4,8 %. Negatívny vývoj zaznamenala aj investičná aktivita MSP. Tvorba hrubého fixného kapitálu MSP  poklesla  o 13,6 %. Zisk pred zdanením MSP sa medziročne znížil o viac ako desatinu.


Podrobné zhodnotenie stavu sektora malého a stredného podnikania na základe kvantitatívnych údajov, v kontexte jeho krátkodobého a dlhodobého vývoja, prináša pravidelný dokument SBA Malé a stredné podnikanie v číslach v roku 2020.