Zastúpenie žien v podnikaní sa nezvyšuje

667
Zdroj: canva.com
Zdroj: canva.com

Muži majú dominantné postavenie vo vykonávaní podnikateľskej aktivity tak v Európskej únii, ako aj na Slovensku. Zastúpenie žien v podnikaní na Slovensku je stále nedostatočné, čo potvrdzujú aj ukazovatele hodnotiace rodovú a vekovú štruktúru podnikateľov za rok 2020.

V roku 2020 sa zastúpenie žien v rámci fyzických osôb – podnikateľov nezmenilo, dosiahlo porovnateľnú úroveň (28,2 %) s rokom 2019. Ženy dosahujú najvyšší podiel u osôb podnikajúcich v slobodných povolaniach. V roku 2020 takmer jedna polovica osôb podnikajúcich v slobodných povolaniach bola ženského pohlavia. Podstatne nižší podiel dosahujú ženy u živnostníkov a samostatne hospodáriacich roľníkov.

V medziročnom porovnaní sa zastúpenie žien znížilo v rámci osôb podnikajúcich v slobodných povolaniach. Naopak, nárast zastúpenia žien bol dosiahnutý u samostatne hospodáriacich roľníkov. U živnostníkov sa zastúpenie žien nezmenilo.

Ženy rozbiehajú svoj biznis predovšetkým v odvetviach služieb, ktoré sa vyznačujú menšou kapitálovou náročnosťou. Uvedená preferencia v podnikaní žien sa prejavuje aj na zastúpení žien živnostníčok v rámci jednotlivých sektorov hospodárstva. Najvyššie zastúpenie žien živnostníčok je zaznamenané v odvetví ostatných služieb (sekcia  SK NACE P až S), pričom dané odvetvie sa ako jediné vyznačuje dlhodobým nárastom podielu žien. V roku 2020 tvorili ženy v danom odvetví viac ako dvojtretinový podiel.

Podnikateľská aktivita žien sa vyznačuje vyššou úrovňou v regiónoch západného Slovenska a v severných okresoch stredného Slovenska. Bratislavský kraj si dlhodobo udržuje pozíciu regiónu s najvyšším zastúpením žien podnikateliek.

Podľa údajov Eurostatu sa Slovensko dosiahnutým podielom žien na celkovom počte podnikateľov dlhodobo zaraďuje medzi krajiny s podpriemerným zastúpením žien

Z pohľadu veku pôsobí najviac fyzických osôb – podnikateľov vo vekovej kategórii 40 až 49 ročných. V roku 2020 pôsobila v uvedenej vekovej skupine viac ako jedna štvrtina (27,4 %) podnikateľov. Druhou najpočetnejšou skupinou z pohľadu veku boli podnikatelia vo vekovej kategórii 30 až 39-ročných, ktorí tvorili takmer jednu štvrtinu (24,2 %).

Špecifické funkcie, ktoré si ženy plnia v mladom veku sa odrážajú aj na vekovej štruktúre podnikateliek. Ženy podnikateľky podnikajú v porovnaní s mužmi častejšie vo vyšších vekových kategóriách. Naopak, veková štruktúra mužov sa vyznačuje vyšším zastúpením mladých podnikateľov.

V roku 2020 zaznamenalo zastúpenie mladých podnikateľov na Slovensku pozitívny vývoj. V medziročnom porovnaní sa podiel mladých fyzických osôb – podnikateľov zvýšil na 17,3 %. Dosiahnuté zastúpenie mladých bolo najvyššie za poslednú dekádu. Podiel starších podnikateľov (60 +) na celkovom počte FO – podnikateľov sa v medziročnom porovnaní takmer nezmenil, dosiahol úroveň 10,6 %.

Po predchádzajúcom poklese sa v roku 2020 zvýšilo zastúpenie žien v rámci začínajúcich fyzických osôb – podnikateľov. Podiel žien sa v porovnaní s rokom 2019 zvýšil na 29,3 %. Dosiahnutá úroveň podielu žien je najvyššia od roku 2016. Ako pozitívnu možno hodnotiť aj skutočnosť, že podiel žien je v roku 2020 u začínajúcich podnikateľov vyšší ako celkovej skupiny FO – podnikateľov.

Podrobné zhodnotenie rodovej a vekovej štruktúry podnikateľov prináša pravidelný dokument SBA Analýza rodovej a vekovej štruktúry fyzických osôb – podnikateľov v roku 2020.