Ako sa vyvíjal zahraničný obchod MSP v roku 2020? A aké sú očakávania ďalšieho vývoja?

976

Malé a stredné podniky (MSP) zohrávajú v slovenskom hospodárstve jednu z kľúčových úloh najmä v oblasti tvorby pracovných miest, tvorby pridanej hodnoty, ako aj v rozvoji regiónov. Napriek tomu v zahranično-obchodnej výmene pretrváva dominantné postavenie veľkých podnikov.

Vzhľadom na vysokú mieru otvorenosti Slovenskej republiky bol vývoj exportnej výkonnosti Slovenska v roku 2020 poznačený vývojom externého prostredia.

Táto skutočnosť sa podpísala do značnej miery aj na poklese objemu vývozu MSP. Naviac pokles objemu vývozu veľkých podnikov bol ešte výraznejší.

Na vývoj teritoriálnej štruktúry exportu MSP mal v roku 2020 výraznejší vplyv aj odchod Spojeného kráľovstva z EÚ, čo ovplyvnilo dovtedy relatívne stabilný vývoj a zastúpenie krajín mimo EÚ. Výsledkom bol medziročný nárast objemu vývozu MSP do krajín mimo EÚ o viac ako 20%. Z podrobnejšej analýzy príspevkov k medziročnej zmene objemu vývozu MSP je možné konštatovať, že k medziročnému poklesu najviac prispeli stredné podniky.

Aj z hľadiska komoditnej a odvetvovej štruktúry je vývoz malých a stredných podnikov naďalej mimoriadne koncentrovaný. Napr. v prípade komoditnej štruktúry MSP, 5 najvýznamnejších komoditných skupín zastávalo v roku 2020 takmer 70 % podiel na celkovom objeme vývozu MSP.

Ekonomika SR bola v roku 2020 do značnej miery ovplyvnená najmä v súvislosti s celosvetovým šírením COVID-19 a jeho bezprostredným šokom na jednotlivé odvetvia v hospodárstve.

Je potrebné poznamenať, že COVID-19 nepostihol všetky odvetvia rovnako. Do značnej miery ale ovplyvnil aj vývoj zahraničného obchodu, a to najmä počas trvania prvej vlny pandémie. Na druhej strane ku koncu roka 2020 došlo k zrýchleniu ekonomiky, ktoré bolo nad očakávania. Vývoj zahraničného obchodu bude preto naďalej do istej miery ovplyvňovaný ďalším vývojom epidemiologickej situácie nielen doma, ale i v zahraničí a to v dôsledku významnej otvorenosti slovenskej ekonomiky. Zároveň ho však bude ovplyvňovať aj mimoriadna situácia, resp. vojenský konflikt na Ukrajine, aj keď v roku 2020 zastával podiel objemu vývozu MSP na Ukrajinu na celkovom vývoze MSP úroveň len 0,9 % (a 8,1 % na celkovom vývoze MSP do tretích krajín). Podiel vývozu MSP do Ruska bol totožný s podielom vývozu MSP na Ukrajinu. Naopak, v rámci podielu dovozu malých a stredných podnikov na celkovom dovoze MSP bol v sledovanom roku 2020 o niečo významnejší dovoz z Ukrajiny ako z Ruska. V roku 2020 predstavoval podiel dovozu MSP z Ukrajiny na celkovom dovoze MSP 0,6 % (a 2,4 % na celkovom dovoze MSP z tretích krajín). Podiel dovozu MSP z Ruska na celkovom dovoze MSP dosiahol 0,4 % (a 1,8 % na celkovom dovoze MSP z tretích krajín). Dopady tejto mimoriadnej situácie bude možné analyzovať až v ďalšom období.

O podrobných štatistikách vývoja zahraničného obchodu, ako aj o predpokladoch, resp. očakávaniach ďalšieho vývoja sa bližšie dozviete TU.