Zverejnenie publikácie: Financing SMEs and Entrepreneurs: An OECD Scoreboard

957

Dňa 29.3.2022 bolo zverejnené 10. vydanie publikácie OECD zameranej na financovanie malých a stredných podnikov (MSP). Správa analyzuje trendy a politiky v oblasti prístupu MSP k financiám. Aktuálne vydanie zahŕňa dáta do polovice roka 2021 v 48 krajinách. Zameriava sa na vplyv pandémie na prístup k financiám a vládne opatrenia na pomoc MSP. Poukazuje tiež na úlohu a vyhliadky financovania MSP v rámci plánov obnovy. Obsahuje aj 48 country profiles vrátane SR.

Hodnotenie:

  • MSP musia čeliť dôsledkom pandémie a zadlženosti, ale aj neistote v dôsledku súčasnej ekonomickej a geopolitickej situácie (inflácia, rastúce ceny energií a nerastných surovín, volatilita na finančných trhoch, narušenia dodávateľských reťazcov a obchodu a pod.).
  • Podmienky úverov a prístup k financiám pre MSP sa v roku 2020 zlepšili (v roku 2020 zaznamenali úrokové sadzby rekordné minimá), čo sa prejavilo zvýšením objemu existujúcich a nových bankových úverov.
  • Finančné nástroje na podporu MSP počas pandémie významne prispeli k udržaniu relatívne nízkej miery zlyhaných úverov.
  • Balíky obnovy vo všeobecnosti kladú menší dôraz na MSP ako krízové balíky. Podiel SME-related policies v plánoch obnovy je 4,1 % a podiel v oblasti financovania 2,2 % zo všetkých navrhovaných opatrení.
  • Keďže MSP produkujú až 50-70% emisií podnikateľského sektora, musia byť súčasťou zelenej tranzície. Ekologizácii MSP sa však venuje len 2,44 % navrhovaných zelených politík z balíkov obnovy (v EÚ približne 5 %). Je preto potrebné prijať dodatočné opatrenia na zabezpečenie financovania pre znižovanie uhlíkovej stopy MSP.

Country profile SR:

Úverové podmienky a prístup MSP k financiám sa v roku 2020 zlepšili, čo sa prejavilo nielen zvýšením objemu existujúcich a nových bankových úverov, ale aj poklesom priemernej úrokovej sadzby. Úrokové sadzby z pôžičiek pre MSP klesli z 3,8 % v roku 2012 na 2,6 % v roku 2020, vďaka čomu sa financie stávajú dostupnejšie pre viac MSP. Výška outstanding business loans od roku 2013 rastie, pričom sa zvýšila medzi rokmi 2019 a 2020 o 6,2 % na 16,208 mld. EUR. Objem nových úverov na podnikanie pre MSP sa medziročne zvýšil o 30,6 % na 4,201 mld. EUR. Podiel non-performing loans pre MSP bol v roku 2020 4,6 %. Napriek klesajúcemu trendu a výraznému medziročnému poklesu (o 26 %) je počet bankrotov MSP do roku 2020 stále vyšší ako pred krízou v roku 2008.

V roku 2020 sa objem venture capital investments medziročne zvýšil o 23,5 % a dosiahol 37,85 milióna eur. V porovnaní s financovaním bánk MSP je výška rizikového kapitálu stále zanedbateľná. V roku 2020 sa objem záruk za vládne pôžičky MSP, garantovaných pôžičiek a priamych vládnych pôžičiek pre MSP výrazne zvýšil v dôsledku spustenia nových finančných nástrojov v kontexte pandémie. Celkový objem vládnych záruk za pôžičky malým a stredným podnikom sa zvýšil z 31,7 milióna EUR v roku 2019 na 407,3 milióna EUR v roku 2020. Garantované úvery vzrástli zo 152,5 milióna EUR v r. 2019 na 774,4 milióna EUR v roku 2020. Objem priamych vládnych pôžičiek poskytnutých štátnymi bankami a SBA pre MSP vzrástol o 20,1 % na 245,1 milióna EUR.

Podmienky úverov a prístup k financiám pre MSP sa v roku 2020 zlepšili (v roku 2020 zaznamenali úrokové sadzby rekordné minimá), čo sa prejavilo zvýšením objemu existujúcich a nových bankových úverov. Aj v ekonomikách, kde bol rast nových úverov utlmený alebo negatívny, odklady platieb a dlhové moratóriá uvoľnili tlak na likviditu MSP. Objem nesplatených úverov (outstanding loans) pre MSP vzrástol o 4,9 % v roku 2020 v porovnaní s priemerným ročným nárastom o 1,2 % v predchádzajúcich piatich rokoch. Finančné nástroje na podporu MSP počas pandémie však významne prispeli k udržaniu relatívne nízkej miery zlyhaných úverov. Počet bankrotov vo väčšine hodnotených krajín v roku 2020 klesol, pričom medián bankrotov klesol o 11,7 %.

Alternatívne zdroje financovania poklesli, ktoré výrazne rástli pred krízou, zaznamenali pokles (leasing, factoring). Venture capital bol napriek pandémii pomerne stabilný a rast zaznamenal najmä v krajinách s väčším existujúcim podielom na trhu. Online zdroje financovania vo väčšine krajín výrazne rástli vďaka novým možnostiam vytvoreným krízou.

Jednou z tematických kapitol je aj prehľad podpory MSP cez plány obnovy. Balíky obnovy vo všeobecnosti kladú menší dôraz na MSP ako krízové balíky. Podiel SME-related policies v plánoch obnovy je 4,1 % a podiel v oblasti financovania 2,2 % zo všetkých navrhovaných opatrení. Naproti tomu v krízových balíkoch prvej pomoci to bolo 17 % politík a 25,5 % financií. Financie smerujú v plánoch obnovy najmä na životaschopné firmy a zraniteľné skupiny podnikateľov. Takmer štvrtina politík je zameraná na start-upy (v krízových balíkoch to bolo len 2 %). Najviac politík s prepojením na MSP sa týka inovácií a digitalizácie, menej ekologizácie (len 2,44 % zelených politík sa týka priamo MSP; v EÚ približne 5 %). To dokazuje potrebu dodatočných opatrení na zabezpečenie financovania pre znižovanie uhlíkovej stopy MSP. Nedávno spustená platforma OECD Platform on Financing SMEs for Sustainability má slúžiť ako fórum pre zdieľanie skúseností a politický dialóg o udržateľnom financovaní MSP. Vlády by tiež mali pristúpiť k posilneniu diverzifikácie finančných nástrojov, podpore Fintech či prijatiu dodatočných opatrení na riešenie insolventnosti MSP.