Správa o stave MSP na Slovensku v roku 2021

1874

V roku 2021 došlo k oživeniu ekonomickej aktivity, čo sa prejavilo aj na tvorbe pridanej hodnoty MSP v nefinančnom podnikovom sektore. Po predchádzajúcom poklese došlo k jej navýšeniu v bežných cenách o viac ako desatinu (o 11,9 %). Najvýznamnejším sektorom z pohľadu tvorby pridanej hodnoty MSP zostáva priemysel. Pozitívny vývoj v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2020 zaznamenali aj ďalšie ekonomické ukazovatele ako napr. hrubá produkcia MSP či tvorba zisku MSP.

Druhý rok pandémie COVID-19 na Slovensku sa už neprejavoval zníženým záujmom o vstup do nového podnikania. Počet vzniknutých malých a stredných podnikov sa v medziročnom porovnaní zvýšil o 11,3 %.  K opätovnému nárastu počtu administratívne zaniknutých podnikateľských subjektov prispel aj hromadný výmaz firiem z Obchodného registra. Výška čistého prírastku v medziročnom porovnaní vzrástla o 14,9 %.

V súvislosti s vývojom pandemickej situácie na Slovensku, bol práve prístup k financiám jednou z kľúčových oblastí podpory MSP v roku 2021. Z hľadiska štruktúry foriem financovania bežnej podpory (mimo tzv. COVID podpory) dominovala naďalej priama forma podpory, ktorá dosiahla 77,3 % na celkovej podpore MSP. Opätovne najvýznamnejší podiel na podpore MSP z hľadiska jednotlivých kategórií bežnej podpory, mala kategória úvery alebo pôžičkykategória dotácie, NFP a granty. V súvislosti s vyhodnotením COVID podpory, ktorá bola v roku 2021 poskytnutá sektoru MSP prevládala finančná, resp. priama podpora.

V roku 2021 boli prijaté (a účinné) viaceré dôležité právne predpisy, ktoré reagovali na riešenie mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19 s dôrazom na MSP.  Právne predpisy boli zamerané predovšetkým na zníženie a minimalizáciu negatívnych dopadov pretrvávajúcej pandémie, pričom jeden z najdôležitejších zákonov prijatých v roku 2021 poukazuje na zmeny v živnostenskom podnikaní.

V správe o stave malého a stredného podnikania sú prezentované aj výsledky Centra lepšej regulácie (CLR) a ich snahy o zlepšenie legislatívnych podmienok podnikania MSP na Slovensku. Aj v roku 2021 pretrvával trend nedostatočnej kvantifikácie nákladov/úspor regulácie s dopadom na MSP, pričom len v 34 %  z celkového počtu 128 predložených materiálov boli vyčíslené náklady spojené s reguláciou.

Priestor na zníženie regulačnej záťaže vidí CLR pretrvávajúco v nasledovných konkrétnych oblastiach: pracovné právo a zamestnávanie; dane a účtovníctvo, obchodné právo, nadmerná byrokracia, neúmerná finančná záťaž a právna neistota.

Mimoriadna situácia spojená s COVID-19, ako aj s vojnou na Ukrajine vyvoláva špecifické potreby štrukturálnych zmien. V kontexte pandémie sa ukazuje aj to, že technologická pripravenosť krajiny a s ňou spojená digitálna transformácia môže byť v tomto ohľade kľúčovou v najbližšom období. V zmysle výhľadov v oblasti výkonnosti slovenského hospodárstva na rok 2022 a ďalšie obdobie, očakáva sa, že v súvislosti so znižovaním závislosti ekonomiky od fosílnych palív by mohlo dôjsť k zvýšenej miere investovania. Zároveň sa pozornosť upriamuje na možnosť efektívneho využitia finančných prostriedkov z Plánu obnovy, ktoré môžu pôsobiť ako významný impulz k podpore investičnej aktivity v strednodobom horizonte. Ekonomické oživenie bude do značnej miery závisieť aj od vývoja externého prostredia. Aj v súlade s uvedenými  skutočnosťami je potrebné naďalej pokračovať v zmysle potrieb malých a stredných podnikov v zefektívňovaní ich podpory.

Viac nájdete v dokumente Správa o stave MSP na Slovensku v roku 2021.