Zastúpenie žien v podnikaní na Slovensku v roku 2021 pokleslo

845

Napriek zvyšujúcej sa účasti žien na trhu práce, naďalej pretrváva ich nedostatočné zastúpenie na celkovej podnikateľskej aktivite. V roku 2021 zaznamenalo zastúpenie žien v rámci fyzických osôb – podnikateľov na Slovensku negatívny vývoj. V porovnaní s rokom 2020 pokleslo na 27,6 %. Pokles zastúpenie žien bol zaznamenaný u živnostníkov a osôb  podnikajúcich v slobodných povolaniach, naopak nárast bol aj v roku 2021 dosiahnutý u samostatne hospodáriacich roľníkov. Ženy dosahujú najvyšší podiel u osôb podnikajúcich v slobodných povolaniach. V roku 2021 takmer jedna polovica osôb podnikajúcich v slobodných povolaniach bola ženského pohlavia.

Bratislavský kraj si udržuje pozíciu regiónu s najvyšším zastúpením žien.  V roku 2021 dosiahli ženy v Bratislavskom kraji, ako jedinom, viac ako tretinové zastúpenie na celkovom počte fyzických osôb podnikateľov (35,1 %). Vyššie zastúpenie žien v rámci Bratislavského, ale aj Košického kraja súvisí aj s odvetvovou štruktúrou v daných krajoch, ktorá sa vyznačuje nadpriemernou významnosťou odvetví služieb. V daných odvetviach rozvíjajú podnikateľské aktivity primárne ženy. Nižšia miera podnikateľskej aktivity žien pretrváva v regiónoch s nižšou ekonomickou výkonnosťou, na východnom Slovensku a na juhu stredného Slovenska.


V roku 2021 sa po predchádzajúcom náraste znížilo zastúpenie žien aj u začínajúcich  fyzických osôb – podnikateľov. Podiel žien sa v porovnaní s rokom 2020 znížil o 2,5 p. b. na 26,8 %. Dosiahnutá úroveň podielu žien je najnižšia za poslednú dekádu. Zníženie podielu žien na vstupe do podnikania možno považovať za primárny faktor oslabenia postavenia žien u celkovej skupiny podnikateľov.

Slovensko sa v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ dlhodobo zaraďuje medzi krajiny s podpriemerným zastúpením žien medzi podnikateľmi. Zároveň Slovensko patrí do skupiny krajín s najvýznamnejším medziročným poklesom podielu žien medzi podnikateľmi.

Viac ako jednu štvrtinu (27,0 %), resp. najvyšší podiel z celkového počtu fyzických osôb - podnikateľov tvorila veková kategória 40 až 49-ročných. Druhou najpočetnejšou skupinou z pohľadu veku boli podnikatelia vo vekovej kategórii 30 až 39-ročných, ktorí tvorili takmer jednu štvrtinu (24,9 %) z celkového počtu fyzických osôb – podnikateľov.


Zastúpenie mladých podnikateľov na Slovensku zaznamenalo pozitívny vývoj aj v roku 2021. V medziročnom porovnaní sa podiel mladých fyzických osôb – podnikateľov zvýšil o 1,0 p. b. na 18,3 %. Z pohľadu jednotlivých odvetví najviac živnostníkov vo vekovej kategórii menej ako 30 rokov dlhodobo podniká v stavebníctve. Medzi ďalšie atraktívne odvetvia pre podnikanie mladých patria obchodné služby, priemysel, doprava, informačné a komunikačné činnosti.   

Zastúpenie starších podnikateľov sa v roku 2021 výraznejšie nezmenilo. Podiel starších podnikateľov na celkovom počte FO – podnikateľov dosiahol úroveň 10,4 %. V porovnaní s rokom 2020 poklesol  len o 0,2 p. b.  Najvyššie zastúpenie podnikateľov vo veku 60 a viac rokov dosahujú samostatne hospodáriaci roľníci.

Podrobné zhodnotenie rodovej a vekovej štruktúry podnikateľov prináša pravidelný dokument SBA Analýza rodovej a vekovej štruktúry fyzických osôb – podnikateľov v roku 2021.