Je výška paušálnych výdavkov SZČO v SR dostačujúca?

1756

Záujem o vykonávanie samostatne zárobkovej činnosti je čiastočne ovplyvnený, okrem iného, výškou daňovo-odvodového zaťaženia, ktoré odzrkadľuje aj výber určitého spôsobu uplatňovania výdavkov, ako v SR, tak aj v ČR.

Fyzická osoba-podnikateľ (SZČO) si podľa súčasne platných legislatívnych podmienok na Slovensku môže uplatniť skutočné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie, alebo jednoduchého či podvojného účtovníctva.

Okrem uplatnenia skutočných výdavkov si môže SZČO uplatniť paušálne výdavky, t.j. vo výške 60 % z dosiahnutého príjmu, avšak maximálne do výšky 20 tis. Eur. Uvedené si takáto SZČO môže uplatniť v prípade, že dosahuje príjem:

  • z podnikania,
  • z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
  • z použitia diela a umeleckého výkonu.

Paušálne výdavky si môže uplatniť aj SZČO, ktorá je platcom DPH za podmienky, že bola platcom DPH len určitú časť zdaňovacieho obdobia.

Vzhľadom na to, že vedenie účtovníctva je z hľadiska legislatívy a tiež administratívy náročné, hlavným zámerom pri zavádzaní paušálnych výdavkov do praxe bolo zníženie administratívnej záťaže pre MSP, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby. Napriek tomu, uvedené spôsoby uplatňovania výdavkov pre nich prinášajú ako výhody, tak aj nevýhody.

Na Slovensku je možné za posledné obdobie pozorovať rastúci trend počtu SZČO uplatňujúcich paušálne výdavky. Z celkového počtu 410 101 SZČO, ktoré si podali v roku 2021 daňové priznanie viac ako 67 % z nich si uplatnilo paušálne výdavky.


Z hľadiska vývoja legislatívnych podmienok v oblasti paušálnych výdavkov od roku 1993 došlo v rámci ČR k častejším legislatívnym zmenám ako v SR.  Medzi niektoré spoločné črty spomínaného legislatívneho vývoja paušálnych výdavkov v rámci oboch krajín patrili najmä zmeny percentuálnych sadzieb, zmeny maximálnych limitov pri uplatňovaní paušálnych výdavkov, zmeny v rámci definovania nových kategórií príjmov a zmeny v súbežnom uplatňovaní paušálnych a skutočných výdavkov.

Na Slovensku bola v roku 2017 prijatá posledná legislatívna zmena v súvislosti s uplatňovaním paušálnych výdavkov. Išlo o stanovenie maximálneho limitu paušálnych výdavkov na úrovni 20 tis. Eur. Vplyvom narastajúcej inflácie od roku 2017 sa menia nielen výdavky, ale aj príjmy SZČO, pričom maximálny limit paušálnych výdavkov zostáva naďalej na pôvodnej úrovni. Predikovaný vývoj inflácie NBS na nasledujúce roky tak odzrkadľuje, okrem iného, aj potrebu navýšenia maximálneho limitu paušálnych výdavkov v podmienkach SR na úroveň 29 874 Eur.

Výsledky prezentovaných príkladov dobrej praxe v rámci vybraných krajín EÚ (Rakúsko, Poľsko, Slovinsko a Maďarsko) len potvrdili, že medzi odporúčania pre Slovensko patrí napríklad:

  • navýšenie maximálneho limitu paušálnych výdavkov
  • opätovné zavedenie možnosti uplatnenia paušálnych výdavkov na príjem z prenájmu nehnuteľností

Viac sa dočítate v dokumente: TU